שאלות ותשובות

מנהג אגרות קודש של חב"ד

הרב יעקב אריאל
שלום כבוד הרבלגבי מה ששאלתי את הרב על מנהג חסידי חב"ד לשאול שאלותבאגרות הקודש של הרבי על ידי פתיחה אקראית בספר, והרב ענהשאינו מכיר את מקור המנהג.מצאתי את מקור המנהג, ומתברר שגם האמוראים היו עושים ככה.עיין חולין צה,ב

בריכה וקומזיץ בשלושת השבועות

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב שלום!א. האם מותר ללכת לבריכה בשלושת השבועות?ב. האם מותר ללכת לבריכה בתשעת הימים?ג. האם מותר לנגן בקומזיץ בשלושת השבועות?

עמידה בעשרת הדברות

הרב יעקב אריאל
ראיתי ב"יחוה דעת" חלק א, סימן כט שיש אחרונים שלימדו זכותעל המנהג, אך הרב עובדיה פוסק שעכשיו שראינו את תשובתהרמב"ם בנידון, עלינו לפסוק כמותו, וודאי שהאחרונים לא התכוונולחלוק עליו. וכן הוא דוחה את ה"ישכיל עבדי" שסובר שיש סתירהבדברי הרמב"ם. איך לנהוג למעשה?(אני אשכנזי)ומה המקורות לכך?

ספק דרבנן

הרב יעקב אריאל
שלום כבוד הרבידוע שספק דרבנן לקולא.האם יש עניין להחמיר בספק דרבנן אע"פ שמצד הדין הוא מותר?כגון אם יש דבר שהוא מותר בגלל שיש עליו ספק בעניין דרבנן.האם בכל זאת יש עניין להחמיר או שאין שום עניין בכך?אולי יש לומר שכיוון שחכמים לא גזרו כלל במקרה של ספק לכןאין כל טעם בחומרה

החתלת תינוק בשבת

הרב יעקב אריאל
האם אפשר להשתמש במגבונים לחים בעת החתלת תינוק בשבת? אנייודע שיש סוגים שמוציאים הרבה נוזלים ויש אלה שפחות. האם אפשרלהשתמש במשחה לישבן כאשר לא מורחים אותה אלא רק שמים'נקודות' של משחה, והמריחה נעשית מעצמה לאחר שסוגרים את החיתול?

יראת שמים של שוחט

הרב יעקב אריאל
שלום כבוד הרבידוע ששוחט זה אחד המקצועות שצריך הכי הרבה יראת שמים.גם כיוון שיש לו אינטרס כספי לפסול כמה שפחות בהמות, גםכיוון שצריך מאמץ וישוב דעת לבדוק את הסכין ואת איברי הבהמהוגם כיוון שהרבה פעמים אף אחד לא יודע מה הוא עושה והכל בינולבין הקב"ה.ולא ברור שהרב שממנה את השוחט יכול לדעת אם הוא מספיק יראש…

יתרת חובה - איסור ריבית

הרב יעקב אריאל
יש לנו בבנק תוכנית חסכון נושאת רוחים. לעומת זאת, בחשבוןהעו"ש אנו נמצאים מדי פעם ביתרת חובה. שאלותי הן:1. האם יש במצב זה איסור ריבית על יתרת החובה?2. אם קבלנו סכום כסף חד פעמי (מכרנו דירה או קבלנוירושה), האם ניתן להפקיד את כולו בתכנית חסכון או יש עדיפותהלכתית להשאיר סכום כלשהו בעו"ש כדי להמנע ממצב של…

שלושת השבועות

הרב יעקב אריאל
בס"ד שלום לכבוד הרב!א) לדאבון ליבי,משפחתי המורחבת אינה שומרת תורה ומצוות ואיןהיא מבינה מה משמעות תקופת בין המיצרים,עקב כך בן דודי קבעשיום חתונתו יתקיים באחד מימיי החורבן הללו-האם מחובתי להגיעלשמחתו בעוד שהשכינה בצער?מיותר לציין שאני מגיעה רק לחופהמפאת הלך הרוח של ערב זה...ב) שאלה נוספת : אני נולדתי…

דיני השקעות

הרב יעקב אריאל
שלום הרבהאם יש מגבלות הלכתיות בהשקעה בקרנות נאמנות ובמניות?האם הרב יכול לפרט את 'דיני ההשקעות' השונים?

לחם משנה

הרב יעקב אריאל
בעניין החלות לשבת.עפ"י ההלכה צריך שהם יהיו שלמות ולא'שבורות'. שאלתי היא לגבי חלות הנאפות באופה לחם ביתי. דרךהאפייה היא ע"י 'פרופלור' המערבב את הבצק, ולבסוף החלה יוצאתכאשר הפרופלור בתוכה. כלומר, יש חור בתחתית החלה שם מונחהפרופלור. האם חור זה מונע מלבצוע על החלה בשבת? ישלציין כי זו דרך האפייה היחידה ב…

טבילה לגברים

הרב יעקב אריאל
שלום וברכהמה המקור לטבילה במקווה לגברים?ידוע שהרבה גברים נוהגים לטבול במקווה לכבוד שבת וגם בימי חול. האם יש לזה מקור מהנגלה או רק מהנסתר?

טענות המינים - תורה מן השמיים

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב כתב שבימינו אין מינים הטענים שרק עשרת הדברות מן השמיים.אנן סהדי שאנשים רבים שלא מקפידים (חלקם אפילו חובשי כיפה)טוענים כי הם מאמינים שהעיקר לקיים עשרת הדיברות (עיתונאימפורסם כותב כך באופן קבוע). האם אין טעם דוקא לשבת בעשרתהדיברות להוציא מדעתם?

שחיטת אחאב

הרב יעקב אריאל
שלום וברכה,הרב כתב שאליהו סמך על השוחטים של אחאב. איפה מצינושאליהו סמך על שחיטתם של השוחטים של אחאב?אם כוונת הרב לחולין ד,ב, שם מדובר על יהושפט שסמך עלשחיטת אחאב

גילוח בחול המועד

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב אני יודע שאסור לגלח בחול המועד כדי לא ליכנסליום טוב מנוול אבל מה אם שבת חול המועד ויום טוב האחרון האםאין ענין שלא ליכנס מנוול? ומה אם אלה הטוענים שהש"ע דיברבזמן שהיו מספרים את הזקן עם מםפריים פעם ב... ואז בוודאישאין סיבה שיגלחו דווקא במועד, אבל היום למי שמגלח כל יוםלמה שלפחות בשבת ויום טוב…

חידוש נעליים בטעות

הרב יעקב אריאל
אם בטעות חידשתי נעליים בשלושת השבועות, מותר לי להמשיך ללכתאיתם בשלושת השבועות?

גימטריות

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב שלום רב.האם יש אתר או ספר בנושא גימטריה שהרב ממליץ?ישנם כמה שמות שהייתי מעוניין לדעת אילו מילים מקבילות יש להםבגימטריה.בכבוד רב

שחיטת אחאב

הרב יעקב אריאל
שלום כבוד הרה"ג הרב אמר שאליהו אכל משחיטת אחאב ולכן ק"ו בנו של ק"ושיהודי יכול לסמוך על שחיטת מהדרין של הרבנות הראשית. ולא זכיתי להבין את הראיה של הרב, כי הגמרא שם אומרתבפירוש שאליהו עשה זאת על פי הדיבור, היינו שהקב"ה ציווהאותו לעשות כן, ונביא בהוראת שעה יכול לעקור דבר מן התורה.והמצודת דוד על הפסוק…

השקעה בכלכלה זרה

הרב יעקב אריאל
שלום לכת"ר.נשאלנו שאלה באתר "מרחבקוק" כדלקמן:"האם מותר ליהודי להשקיע בכלכלה זרה, אגרות חוב ממשלתיותשל מדינה זרה, נדל"ן במדינה זרה וכגון אלה".נודה להתייחסות הרב, מבקש להתחשב בכך שלמעשה עדיף לפתחאת מדינת ישראל מאשר ארצות אחרות.בברכה,

דיני השקעות עפ"י תורה- 2

הרב יעקב אריאל
בהמשך לשאלתי על 'דיני השקעות' עפ"י תורה. מהם הצעדיםהאופרטיביים שעלי לעשות כשאני רוצה להשקיע בקרן נאמנות? כיצדאבדוק שהם לא משקיעים בעסקים מחללי שבת וכו'? האם לכלהקרנות יש היתר עסקה?

כניסת השבת

הרב יעקב אריאל
שלום כבוד הרבבד"כ אין אנו עושים שבתות בבית. אנו נוסעים אל ההורים הגריםבסמיכות השאלה האם על האישה להדליק נרות בבית עם ברכהולאחר מכן ליסוע ברכב או שמה להדליק בבית ההורים.שבת שלום
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160    161    162    163    164    165    166    167    168    169    170    171    172    173    174    175    176    177    178    179    180    181    182    183    184    185    186    187    188    189    190    191    192    193    194    195    196    197    198    199    200    201    202    203    204    205    206    207    208    209    210    211    212    213    214    215    216    217    218    219    220    221    222    223    224    225    226    227    228    229    230    231    232    233    234    235    236    237    238    239    240    241    242    243    244    245    246    247    248    249    250    251    252    253    254    255    256    257    258    259    260    261    262    263    264    265    266    267    268    269    270    271    272    273    274    275    276    277    278    279    280    281    282    283    284    285    286    287    288    289    290    291    292    293    294    295    296    297    298    299    300    301    302    303    304    305    306    307    308    309    310    311    312    313    314    315    316    317    318    319    320    321    322    323    324    325    326    327    328    329    330    331    332    333    334    335    336    337    338    339    340    341    342    343    344    345    346    347    348    349    350    351    352    353    354    355    356    357    358    359    360    361    362    363    364    365    366    367    368    369    370    371    372    373    374    375    376    377    378    379    380    381    382    383    384    385    386    387    388    389    390    391    392    393    394    395    396    397    398    399    400    401    402    403    404    405    406    407    408    409    410    411    412    413    414    415    416    417    418    419    420    421    422    423    424    425    426    427    428    429    430    431    432    433    434    435    436    437    438    439    440    441    442    443    444    445    446    447    448    449    450    451    452    453    454    455    456    457    458    459    460    461    462    463    464    465    466    467    468    469    470    471    472    473    474    475    476    477    478    479    480    481    482    483    484    485    486    487    488    489    490    491    492    493    494    495    496    497    498    499    500    501    502    503    504    505    506    507    508    509    510    511    512    513    514    515    516    517    518    519    520    521    522    523    524    525    526    527    528    529    530    531    532    533    534    535    536    537    538    539    540    541    542    543    544    545    546    547    548    549    550    551    552    553    554    555    556    557    558    559    560    561    562    563    564    565    566    567    568    569    570    571    572    573    574    575    576    577    578    579    580    581    582    583    584    585    586    587    588    589    590    591    592    593    594    595    596    597    598    599    600    601    602    603    604    605    606    607    608    609    610    611    612    613    614    615    616    617    618    619    620    621    622    623    624    625    626    627    628    629    630    631    632    633    634    635    636    637    638    639    640    641    642    643    644    645    646    647    648    649    650    651    652    653    654    655    656    657    658    659    660    661    662    663    664    665    666    667    668    669    670    671    672    673    674    675    676    677    678    679    680    681    682    683    684    685    686    687    688    689    690    691    692    693    694    695    696    697    698    699    700    701    702    703    704    705    706    707    708    709    710    711    712    713    714    715    716    717    718    719    720    721    722    723    724    725    726    727    728    729    730    731    732    733    734    735    736    737    738    739    740    741    742    743    744    745    746    747    748    749    750    751    752    753    754    755    756    757    758    759    760    761    762    763    764    765    766    767    768    769    770    771    772    773    774    775    776    777    778    779    780    781    782    783    784    785    786    787    788    789    790    791    792    793    794    795    796    797    798    799    800    801    802    803    804    805    806    807    808    809    810    811    812    813    814    815    816    817    818    819    820    821    822    823    824    825    826    827    828    829    830    831    832    833    834    הבא