שאלות ותשובות

הפחתת תשר (טיפ) ממעשר כספים

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב שלום.האם תשר הניתן למלצר וכדומה יכול להיות מופחת ממעשר הכספים?

ביקור כהן בשער הניצחון בפאריס

הרב יעקב אריאל
האם מותר לכהן לבקר בשער הניצחון שבפאריס ולהסתובב ליד קברהחייל האלמוני הנמצא מתחתיו? הקבר מוקף מחיצות מסביב ואיןאפשרות להאהיל עליו, והאם השער בצורתו נחשב לאהל ?

נשיא הסנהדרין וסמכויותיו

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב שלוםמהם תפקידי וסמכויות נשיא הסנהדרין? לא מצאתי מקורות בנושאוגם לא ראיתי שהרמב"ם מדבר על זה.

מה דין הלימונים והקלמנטינות בתקןפה זו (שבט תשע"ו)

רבני מכון התורה והארץ
ב"ה שלום רב, היום ז שבט, קטפתי לימונים וקלמנטינות מעצים בגינה של חמי שאינו שומר מצוות לעת עתה. האם עלי לעשר אותם או שהם נחשבים פירות שביעית ולכן ניתן לאוכלם כפי שהם? תודה רבה. ארז

מה דינם של לימונים וקלמנטינות שנקטפו בחודש שבט תשע"ו

רבני מכון התורה והארץ
ב"ה שלום רב, היום ז שבט, קטפתי לימונים וקלמנטינות מעצים בגינה של חמי שאינו שומר מצוות לעת עתה. האם עלי לעשר אותם או שהם נחשבים פירות שביעית ולכן ניתן לאוכלם כפי שהם? תודה רבה. ארז

טבעות בצל בהכשר הרב

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב אריאל שלוםהאם אדם שמקפיד על רמת כשרות גבוהה של בד"צ יכול לאכולטבעות בצל עם כשרות מהדרין בהכשר של הרב?

מאבק על שמירת השבת

הרב יעקב אריאל
בס"דלכבוד הרה"ג יעקב אריאלבעקבות מה שפרסמת בעלון מעייני הישועה בעניין זעקת השבת. ישלי הצעה אופרטיבית. חברת כאל מוציאה כרטיס אשראי לקהלהחרדי שנקרא שבת כארד או משהוא דומה לזה. לטענת החברההכרטיס מכובד אך ורק במוסדות וחנויות שהם שומרי שבת וחנותשאינו שומר שבת לא יכול לקבל את הכרטיס. הצטרפתי לכרטיסזה רק ש…

כיסוי ראש בחתונה

הרב יעקב אריאל
האם אשה חייבת עפ"י הדין לכסות ראשה כאשר יוצאת מחדר יחוד? אם כן, מדוע נשים דתיות לא מקפידות על כך?

הקלטה בשבת - המשך

הרב יעקב אריאל
האם, בהקלטה בשבת ]לצרכים בטחוניים[ יש משום איסור תורה?כוונתי להקלטה בלבד, כשמכשיר ההקלטה מופעל באמצעות שעוןשבת. מה שכתב הגרש"ז אוירבך בשש"כ לענין חוה"מ, שישבהקלטה משום 'בנין' הקלטת, האם כוונתו דוקא לקלטת ריקה, שאיןלה כל משמעות ללא ה'חומר' המוקלט, או ששיך 'בנין' אף בקלטתשיש עליה כבר 'חומר', א"כ מה הב…

קריאת רשימת שמירה בשבת

הרב יעקב אריאל
חייל הנדרש לקרא רשימת שמירה, והרשות בידו לשנותה, האם עליולבקש מחבירו שיעמוד לידו כ'שומר' למנוע 'שמא ימחק' ]כמש"כהפמ"ג שז א"א ס"ק יז. רשב"א שבת קמט[ או שהיות ובמקריםרבים אי אפשר לעמוד בזה, ממליא אין צריך להקפיד בזה כלל.יש לציין שמערב שבת ניתן לפתור את הבעיה ע"י הכנסת הרשימהלשקית אטומה ולכתוב עליה 'שב…

אשה ששכחה להדליק נרות

הרב יעקב אריאל
בשבועות התארחנו אצל קרובי משפחה, בליל שבת (מוצאי שבועות)אשתי והמארחת שכחו להדליק נרות. שאלתי היא האם אשתי צריכהלהוסיף נר נוסף על הנרות שהיתה רגילה להדליק,כפי שנהוג במצבכזה, או מכוון שהיינו אורחים ועיקר חובת ההדלקה היא על בעליהבית אין היא צריכה. (אם יש נ"מ אנחנו נוהגים כמנהגי אשכנז).תודה

צדקה לעני קבוע

הרב יעקב אריאל
אנחנו נותנים צדקה כל יום (משתדלים) ושמים בקופת צדקה ביתית.את הכסף אנו קיבלנו על עצמנו לאסוף עבור עני מסוים שפוגשיםאותו בבית הכנסת מידי חודש. עברו כבר למעלה מ-3 חודשיםועדיין לא פגשנו אותו.האם אנו יכולים לתת את הכסף לעני אחר?

פירות תנובה

הרב יעקב אריאל
האם רוב הפירות היום עוברים דרך תנובה והאם תנובה מעשרת אותם?

כוס ברכת המזון

הרב יעקב אריאל
שלום הרב, האם צריך להקפיד לברך ברכת המזון על הכוס?האם יש הבדל בין שבת ליום חול לעניין זה?

עין אלקטרונית - המשך

הרב יעקב אריאל
שלום הרב שאלתי אותך לפני מס' ימים אודות שימוש בעין אלקטרונית. לצערי אין לי מנוס משום שאני מתארח בבית מלון שבו זו צורת הפתיחה היחידה שקיימת האם אוכל לשעת הדחק הזו לסמוך עלדברי הרב וואזנר?

מהו חלב עכו"ם

הרב יעקב אריאל
מה הדין לגבי חלב עכו"ם ומה מקור האיסור? האם יש להקפיד לאלאכול חלב זה או שזו מידת חסידות? האם יש הבדל בין חלבעכו"ם ובין אבקת חלב עכו"ם ?

חזרת ש"ץ מקוצרת

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב אריאל שליט"אהיום יום חמישי התפללתי שחרית במנין שבו הם אומרים חזרת הש"ץמקוצרת לפני תפילת לחש של כולם ( כמו שנוהגים לעשות במנחה)לעומת זאת תחנון אמרו במלואו.שאלתי היא עקרונית ( אני רק אורח בבית כנסת זה):א) האם לא עדיף שיתפללו שמונה עשרה כמו שצריך וידלגו עלתחנון ( אם כבר הם בעניין של קיצורים)ב…

מצות יישוב הארץ

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב!משיחה מעמיקה עם מישהי הבנתי שמצות יישוב הארץ כפי שרביםמצוטטים אותה מפי הרמב"ם קיימת רק בתנאי שיש מלך לעם.יוצא מכך שאיננו מחוייבים במצות יישוב הארץ.אם כן, מדוע רביםמאיתנו נלחמים על מצוה זו?

קריאת ספרים המכילים אלימות

הרב יעקב אריאל
האם מותר לקרוא ספרים שכוללים אלימות? קשה להגדיר זאתבדיוק אך אין הכוונה לספרים המכילים אלימות קשה. הכוונהלספרים עם תיאורים של קרבות וכדומה.האם יש חילוק בין אם צריך לעשות זאת למטרות אקדמאיות או סתםלשם קריאה להנאה. תודה.

מזוזה בבית שכור

הרב יעקב אריאל
האם יש חובה לאדם ששוכר בית לשים מזוזה?האם יש איסור ללון בבית שאין בו מזוזה - כשהבעלות יהודית?
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160    161    162    163    164    165    166    167    168    169    170    171    172    173    174    175    176    177    178    179    180    181    182    183    184    185    186    187    188    189    190    191    192    193    194    195    196    197    198    199    200    201    202    203    204    205    206    207    208    209    210    211    212    213    214    215    216    217    218    219    220    221    222    223    224    225    226    227    228    229    230    231    232    233    234    235    236    237    238    239    240    241    242    243    244    245    246    247    248    249    250    251    252    253    254    255    256    257    258    259    260    261    262    263    264    265    266    267    268    269    270    271    272    273    274    275    276    277    278    279    280    281    282    283    284    285    286    287    288    289    290    291    292    293    294    295    296    297    298    299    300    301    302    303    304    305    306    307    308    309    310    311    312    313    314    315    316    317    318    319    320    321    322    323    324    325    326    327    328    329    330    331    332    333    334    335    336    337    338    339    340    341    342    343    344    345    346    347    348    349    350    351    352    353    354    355    356    357    358    359    360    361    362    363    364    365    366    367    368    369    370    371    372    373    374    375    376    377    378    379    380    381    382    383    384    385    386    387    388    389    390    391    392    393    394    395    396    397    398    399    400    401    402    403    404    405    406    407    408    409    410    411    412    413    414    415    416    417    418    419    420    421    422    423    424    425    426    427    428    429    430    431    432    433    434    435    436    437    438    439    440    441    442    443    444    445    446    447    448    449    450    451    452    453    454    455    456    457    458    459    460    461    462    463    464    465    466    467    468    469    470    471    472    473    474    475    476    477    478    479    480    481    482    483    484    485    486    487    488    489    490    491    492    493    494    495    496    497    498    499    500    501    502    503    504    505    506    507    508    509    510    511    512    513    514    515    516    517    518    519    520    521    522    523    524    525    526    527    528    529    530    531    532    533    534    535    536    537    538    539    540    541    542    543    544    545    546    547    548    549    550    551    552    553    554    555    556    557    558    559    560    561    562    563    564    565    566    567    568    569    570    571    572    573    574    575    576    577    578    579    580    581    582    583    584    585    586    587    588    589    590    591    592    593    594    595    596    597    598    599    600    601    602    603    604    605    606    607    608    609    610    611    612    613    614    615    616    617    618    619    620    621    622    623    624    625    626    627    628    629    630    631    632    633    634    635    636    637    638    639    640    641    642    643    644    645    646    647    648    649    650    651    652    653    654    655    656    657    658    659    660    661    662    663    664    665    666    667    668    669    670    671    672    673    674    675    676    677    678    679    680    681    682    683    684    685    686    687    688    689    690    691    692    693    694    695    696    697    698    699    700    701    702    703    704    705    706    707    708    709    710    711    712    713    714    715    716    717    718    719    720    721    722    723    724    725    726    727    728    729    730    731    732    733    734    735    736    737    738    739    740    741    742    743    744    745    746    747    748    749    750    751    752    753    754    755    756    757    758    759    760    761    762    763    764    765    766    767    768    769    770    771    772    773    774    775    776    777    778    779    780    781    782    783    784    785    786    787    788    789    790    791    792    793    794    795    796    797    798    799    800    801    802    803    804    805    806    807    808    809    810    811    812    813    814    815    816    817    818    819    820    821    822    823    824    825    826    827    828    829    830    831    832    833    834    הבא