האם השנה שנת מעשר שני או מעשר עני

שאלה השנה שנת מעשר שני?

תשובה

רבני מכון התורה והארץ | י' כסלו תשע"ח 8:56

השנה שנה שלישית לשמיטה וכל הירקות הנלקטים מראש השנה א' תשרי תשע"ח חייב במעשר עני.

אך לעניין פירות האילן ראש השנה הוא טו בשבט ולכן כל הפירות שיחנטו לאחר טו בשבא תשע"ח יהיו חייבים במעשר עני. אך כל פירות שחנטו קודם טו בשבט תשע"ח שייכים לשנה שניה וחייבים במעשר שני .