ארץ ישראל וגאולה

המהלך ד' אמות בארץ ישראל

הרב יהודה הלוי עמיחי
"כל המהלך ארבע אמות בארץ ישראל מובטח לו שהוא בן העולם הבא" לפי התלמוד הבבלי מי שמתהלך ארבע אמות בארץ ישראל מובטח לו שהוא בן העולם הבא. יש מעלה גדולה כל כך בהליכה (רגלית) בארץ ישראל שכל המהלך מרחק אפילו קטן של ארבע אמות זוכה לעולם הבא? האם הכוונה להליכה בארץ פשוטו כמשמעו או שיש להליכה הזאת רובד עמו…

גאולה והלכה

הרב דוד אייגנר
זה לא שאלה להתריס אבל אני מבולבל אני שם לב שמתי שלומדים גמרא במטרה להגיע לחקר האמת מסתכלים בחזון איש הרב מבריסק הרב ברוך בער ועוד אבל שזה מגיע לציונות והגישה אלה מתעלמים מהם

שמירה ברכב בשבת

הרב יעקב אריאל
שלום, אנחנו גרים בישוב מבודד בנגב. לאחרונה היו פריצות בשבת בלילה לבתים לצורך גניבה. ברצון הישוב לשכור שירותי חברה אזרחית לשמירה שתבוא בערב שבת עם גיפ שמירה עד שבת בבוקר ולאחר מכן תעזוב את הישוב. צוות הבטחון סובר שפריצה לגניבה יכול להוביל גם לסכנת נפשות. בינתיים,אין צורך בשמירה ביום שבת עצמו. א…

ראשית צמיחת גאולתנו?

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב. מדינת ישראל הינה מקום מפלט ליהודים ואנו מאמינים שהקמתה הינהבבחינת נס ולפיכך אומריםאת ההלל ביום העצמאות, זאת מכיוון שיש המאמינים שהגאולה תבואבשלבים והקמת מדינת ישראל הינה אחד משלבים אלה, כיצדעובדה זו מתישבת עם דברי הרמב"ם בהלכות מלכים שהמשיח הואזה שיקבץ כל נדחי ישראל בפעם אחת ויביאם …

מה החשיבות לגור בארץ ולא לחזור לארה"ב

רבני מכון התורה והארץ
שלום! אני עליתי עלייה עם המשפחה שלי בגיל 5, ולא הבנתי את חשיבות הארץ. למה חשוב לא לחזור לארה"ב? תודה רבה! תזכו למצוות!

פסיקת הלכה בסימני הגאולה

הרב יעקב אריאל
האם סימני הגאולה שבפרק חלק ובסוף סוטה (חוצפא יסגא, יוקריאמיר וכו') נפסקו להלכה? האם ישנם מקורות לכך מלבד לתשובת הרב?

מלך המשיח

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב,האם המשיח צריך כבר בהתחלה להיות מלך ממש, עם כל דיני המלכות?או ש"יעמוד מלך" יכול להיות גם תלמיד חכם גדול "מאן מלכי-רבנן" שרבים מקבלים את מרותו כמו מלך ממש?

השקפת הציונות הדתית בעניין הגאולה

הרב יעקב אריאל
ידועה השקפת הציונות הדתית בעניין המשיח והגאולה והיא שתהליך זהיבוא בשלבים ובהדרגה וכבוד הרב יעקב אריאל סובר שתהליך זהיכול להימשך גם מאות שנים. השקפה זו כידוע הינה בניגוד להשקפתחב"ד שהגאולה עפ"י הרמב"ם תבוא בבת אחת ודעת תורת חב"דוהרב"י מלוובאוויטש זצוקקל"ה הינה שאסור ממש לסבור שהגאולהכבר החלה וטענת חב…

תהליכי הגאולה

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב,ראיתי שהרב כותב במספר מקומות שלא נדע את תהליכי הגאולהעד שיהיו ומביא את דברי הרמב"ם בפרק יב מהלכות מלכים ומלחמות. וראיתי שדשו בנושא רבים, והגיעו למסקנה שמה שאומר הרמב"ם שלאנדע איך יהיו הדברים עד שיהיו קאי רק על פרק י"ב, וכגון לגביהשאלה האם יבוא קודם המשיח או קודם אליהו וכו'. את זה לא נדעאי…

מלחמה נמי אתחלתא דגאולה

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרבהרב מביא ראיה מהגמרא במגילה יז,ב "מלחמה נמי אתחלתאדגאולה היא" שאנחנו בראשית צמיחת גאולתנו ושתחילת הגאולה תהיהלפני ביאת משיח בן דוד.והרי רש"י שם מפרש שהאי גאולה לאו גאולה דגלות היא אלאשיגאלנו מן הצרות.וכיצד יש ללמוד מפה על תחילת הגאולה מן הגלות?

ערך דתי למדינה וסמליה

הרב יעקב אריאל
שלום וברכה למעכ"ת,דעתי נוטה לדעת הרבנים החולקים על הרב קוק ותלמידיו ואיני רואה ערך דתי במדינה ובסמליה. האם יש בדבר פגם של פרישה מהציבור הכללי?

מצוות הקמת מלך בארץ ישראל

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב יעקב אריאל שלום וברכה.חשבתי שיש מקור למצות כיבוש הארץ לפי הרמב"ם. שהנה הרמב"םפסק שיש מצוות מינוי מלך, ואם כן ההבנה הפשוטה של זה היאהקמת מלכות ישראלית בארץ ישראל. שהרי לא מסתבר כלל שתהיהמצוה כזו בחו"ל, וכמו שבכנסתם לארץ נתחייבו ישראל להקים להםמלך - כך כל מצות הקמת מלך היא דווקא בא"י.וכן כתב…

האמונה באתחלתא דגאולה

הרב יעקב אריאל
הנני משתייך לזרם החרדי לאומי.לאחרונה עיינתי בספר "בין אור לחושך" של הרב וולפא מחב"ד,ושם הוא מביא בשם האדמו"ר ביקורת מאוד קשה על אמונתהציונות הדתית. הוא מביא שם בשם האדמו"ר שהביאור היחידי לכך שיש שפיכות דמיםבא"י ושאנשים נהרגים פה זה בגלל ההכרזה על המדינה כאתחלתאדגאולה. עונש.היינו (לפי הבנתי) אין שום…

אתחלתא דגאולה וכרוז "דעת תורה"

הרב יעקב אריאל
שלום כבוד הרב ידוע שהרב כשר מביא בספרו התקופה הגדולה כרוז ``דעתתורה`` שחתומים עליו גדולי דור רבים ועצומים.אני מניח שהרב יודע על מה מדוברמטרת הכרוז היא להביע תמיכה ברשימת ``חזית דתית מאוחדת``,אבל בכותרת של הכרוז נאמר ביטוי בסגנון ``נודה לה` על שזכינולראות את הניצנים הראשונים של האתחלתא דגאולה בהקמת …

מינוי מלך

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב,ידועה המחלוקת בתלמוד האם מינוי מלך הוא מצווה. לדעת הרמב"ם ועוד פוסקים יש מצווה במינוי מלך. השאלה היא האם לדעות אלו חובה למנות דוקא מלך במשטר דיקטטורי מלוכני, או שכל צורת שלטון שהוסכמה על ידי הציבור יכולה להחשב ל"מלך" לעניין זה, ומקיימים בה מצוות מינוי מלך?משמע ממקורות שונים שסמכויות המלך …

כיבוש הארץ בזמן הזה

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב,ידוע שאחד מ"עיקרי האמונה" של הציונות הדתית הוא דברי הרמב"ן בהשגות על ספר המצוות מצוות עשה ד, הקובע שיש מצווה לכבוש ו/או לרשת את ארץ ישראל בכל הזמנים. דבר זה הניע רבים לראות בעצם התנועה הציונית מצווה מדאורייתא. אלא ש:1.אלה דברי הרמב"ן, והרמב"ם לא פסק כך למעשה, ונדיר שפוסקים כרמב"ן נגד הרמב…

ימות המשיח

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב שלום. האם אפשרי שבימות המשיח יהיה משטר דמוקרטי?

היחס לציונות

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב אריאל שלום,אני מתעניין מזה זמן בבירור הגישה ההלכתית של גדולי ישראל לציונות.קראתי את הספרים, "ויואל משה" של האדמור מסאטמר ואת המאמר של הרב וסרמן "עקבתא דמשיחא" לפי השקפת שניהם הבעייתיות בציונות היא מצד העבירה של דחיקת הקץ (הפרת השבועה) ומצד איסור ההתחברות לחילונים ("רשעים" כלשונם), הייתי שמח…

משיח ודמוקרטיה

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרבידוע שנחלקו חז"ל בשאלה האם יש מצווה במינוי מלך, ויש דעות בחז"ל שסוברות שלא רק שאין מצווה אלא יש בכך גנאי/חטא.הדיון מתחיל עוד מהתלמוד וכבר שם יש דעות הרואות במלוכה גנאי, ומסבירות בהתאם את את הסיפור על מינוי שאול למלך. השאלה שלי היא, כיצד אותן דעות יסבירו את הציפיה ל"מלך" המשיח ושאר הייעודים…

היחס לצה"ל ולמדינה

הרב יעקב אריאל
שלום כבוד הרב,ראיתי מספר פרסומים שכתבת לגבי היחס למדינת ישראל ולחוקים וכפי שאני מבין נכון היחס הוא שלריבונות המדינה יש משמעו רבה,"דינא דמלכותא" אך יחד עם זאת משמעות זו לא חלה על כל חלקי הארץ לדוגמה הערבה הדרומית. האם זאת בגלל שאינה מהארץ המובטחת? ומה לגבי מצוות כיבוש הארץ? האם לאחר שכבשנו את חלק זה,…
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    הבא