אפשרות לומר "ברכו" בעשרה אם כולם התפללו

שאלה

יחיד שלא שמע "ברכו" האם עשר יכולים להשלים לו למנין לפי כל השיטות (חת" ס רדב" ז)

תשובה

הרב אהוד אחיטוב | כ"ו תשרי תשע"ח 15:04

ב"ה

שלום וברכה

אף שלמעשה הרבה אחרונים הכריעו שלא כדעת הרדב"ז והחתם סופר, מכל מקום לדברי הרדב"ז והחתם סופר אם כל העשרה אנשים סיימו תפילתם כיחידים פקע מהם חובת ברכו כפי שפקעה מהם חובת חזרת הש"ץ וקדושה וכדו'. אלא אם כן אחד מהם לא התפלל שאז גם לדעת הרדב"ז הוא רשאי לבקש מעשרה שהוא רוצה לומר קדיש וברכו שלדעת השו"ע הדבר אפשרי אף בערבית ולדעת הרמ"א לא נהגו כן בערבית, אך יש מן האחרונים שהקלו גם בערבית, אך כמובן לדעת הרדב"ז והחתם סופר זהו דווקא אם אחד מהם לא התפלל.


בברכת התורה והארץ

אהוד אחיטוב