לזכרם של גדולי תורה

המהר"ל

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב. לאן שאלה שהתקבלה באתר "מרחבקוק":האם המהר"ל יצר באמתאת הגולם מפראג ? אם לרב יש מידע של פוסקים אחרים בנושאנבקש לדעת. שמענו פעם סברות רבניות שהוא לא יצר את הגולם ואולי מדוברבסיפור שיש לו מגמה חינוכית לחיזוק מידת הביטחון יחד עם זה גםהמדרש מספר על בני יעקב אבינו שעסקו בספר יצירה. בכבוד…

גדולי ישראל ופילוסופיה

הרב יעקב אריאל
הרב כתב בשם הרב הנזיר (בגליון מעייני הישועה) שגדולי ההלכהבישראל היו גם גדולי הפילוסופיה. שאלתי היא האם מרן השו"ע,הרי"ף והרא"ש היו גם גדולי הפילוסופיה? לכאורה הדבר נכון רקביחס לרמב"ם?

ר' שלמה קרליבך

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב שלום!ברצוני לברר מה ראוי להיות היחס אל ר'' שלמה קרליבך, ואסבירלמה הכוונה: יש רבים (גם אני) שמאוד אוהבים את שיריו, אמרותיווכתביו וככלל דרכו לקרב את הבריות לקב"ה. אולם לאחרונהשמעתי שהיו כמה בעיות במעשיו כגון חיבוק בנות, ריקודים מעורביםועוד. אז איך צריך להיות היחס אליו? יש המכנים אותו "רב", ו…

דמותו של יהושע

הרב יעקב אריאל
בחז"ל אנו נתקלים בדמותו של יהושע באופן מוקטן וכסיל אדםיבלענו זה יהושע שלא היה בן תורה והיו ישראל קורין אותוכסיל, ובשביל שהיה משרת משה זכה לירושתו שהיה מכבדו ופורסהסדין על הספסל ויושב תחת רגליו לפיכך אמר הקב"ה איני מקפחשכרך ועליו נאמר נוצר תאנה יאכל פריה שאלתי: כיצד ניתן ליישב את דברי חז"ל עם הנאמר …

יחוס רשב"י לדוד המלך

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרבהאם רשב"י היה מזרע דוד?

רבי אלעזר בן רשב"י

הרב יעקב אריאל
שלום כבוד הרב אני כרגע לומד על התנאים ורציתי לשאול האם רבי אלעזר בןרשב"י חי גם אחרי שרבי עלה לנשיאות?בגמרא בבא מציעא פד,ב מסופר שהוא נפטר בחיי רבי.אין ברצוני להטריח את הרב בשאלה זאת, אלא רק אם התשובהגלויה לפני הרב זה יוכל לעזור.

להיטמא לגדול בישראל

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב,התוספות בכתובות קג,ב אומרים שגדול בישראל המופלג בדורו דינוכנשיא שמותר לכהנים להיטמא אליו. השאלה:האם הכוונה רק לגדול בישראל שהוא הכי גדול בדור שלו (כמורבי) או שהוא הדין לכל גדול בישראל שנחשב למופלג בדורו אע"פשאולי יש חכם יותר ממנו?כגון האם יהיה מותר לכהן להיטמא לראי"ה קוק זצ"ל שהיה גדולביש…

גילויים משמיים של גדולי ישראל

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב,האם יש יחס הלכתי לגילויים משמיים של גדולי תורה?ידוע שהרבה גדולי ישראל הביאו דברים שגילו להם משמיים.הראב"ד בכמה מקומות אומר שכך נגלה לו מסוד ה' ליראיו.יש ספר שלם על גילויים משמיים שקיבל רבי יוסף קארו.וכן בדורנו יש רבנים גדולים שלעיתים מוסרים לעם גילויים שקיבלומשמיים, כמו בעל הסולם והרב חרל"…

אליהו הנביא

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב,נאמר שאין השכינה שורה אלא על חכם גיבור ועשיר.ואיך אליהו הנביא זכה לנבואה, הרי אליהו הנביא היה נחשב לעני?

הוספת זי"ע לשם צדיק

הרב יעקב אריאל
כאשר מזכירים צדיק, יש המוסיפים לאחר שמו זי"ע. מישהו אמר ליכי הנוטריקון הוא "זכותו יגן עלינו".אם נכון הדבר, מדוע "זכותו" מקבל התאמה של זכר? אוסיף שמהמחקר הקטנטן שעשיתי גיליתי שבקשר למילה 'זכות'הרמב"ם תמיד נקט לשון נקבה,בתורה ובגמרא תמיד זה מופיע בצורת נקבה,רש"י נקט גם זכר וגם נקבה,ובימי הביניים נהגו…

משנתו של הרב קוק צ"ל

הרב יעקב אריאל
שלום לכבודו,ברצוני הסבר קצר על דעתו של הרב קוק זצ"ל משנתוודרכו,אשמח אם כבודו יאמר אילו ספרים יש לרב כלומר שמותהספרים בכדי שאוכל לקרוא ולדעת קצת יותר את משנתו ,תודה רבה וחודש טוב

גדולת הרב קוק

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרבטענה רווחת בציונות הדתית היא שהאדמו"ר מגור אמר על הרב קוקשהוא יחיד בדורו.מה המקור של טענה זאת? איך אפשר להוכיח זאת?האם זה כתוב איפשהוא בכתבי הרבי מגור או במכתבים?

היעב"ץ ורבי יהונתן אייבשיץ

הרב יעקב אריאל
למעכ"ת שליט"א השלום והברכה!מזה מאות שנים, ידועה המחלוקת בין חכמי ישראל ובראשם היעב"ץ,על רבי יהונתן אייבשיץ. האם כיוון שהגר"א 'טיהר' את שמו הטוב איןכל חשש חלילה מללמוד בספריו? הרי רבים וטובים הוגים ב'יערותדבש', 'כרתי ופלתי', וכו'. שמעתי שכל מיני 'מחקרים' המצביעים עלקמיעות שכתב ר' יהונתן שנפתחו, ונתגל…

פולמוס הב"י והמבי"ט

הרב יעקב אריאל
שלוםאם מרן רבי יוסף קארו היה מרא דאתרא של א"י, כיצד יכלהמבי"ט לחלוק עליו בדיני שביעית ולהורות נגדו? (בפולמוס הידוע אם יש קדושת שביעית בפירות נכרי)

החובה לשמוע להוראות האדמו"ר מחב"ד

הרב יעקב אריאל
שלום כבוד הרב, חסידי חב"ד מביאים בשם האדמו"ר מדבריו בפרשת שופטים שהואטוען שהקב"ה מינה את חמיו (האדמו"ר הקודם) להיות שופט הדורויועץ הדור.והם מבינים מזה שהוא הדין גם לאדמו"ר האחרון. ואלה הדברים שאמר האדמו"ר בשיחה שהם מביאים: וכציווי התורה הנ``ל: ``נביא אקים להם מקרב אחיהם כמוךונתתי דברי בפיו ודיבר …

הש"ל והרב קוק זצ"ל

הרב יעקב אריאל
נתקלתי בתקופה האחרונה שאלה שכל הזמן חוזרת על עצמה לגבייהרב קוק ידוע שבציבור שלנו עושים ש"ל ויוצא לי הרבה פעמיםשאנשים חרדים שיוצא לי להכיר אומרים לי שלא כך סבר הרב קוקואז אני עונה מאיפה אתם יודעים פגשתם אותו? אני יודעת שהרב דגלבכוללניות אך לגביי ש"ל אינני יודעת מה דעתו כי הרעיון של הש"להתחיל אחרי פטי…

טענות ה"אקדמיה" כנגד הרמב"ם

הרב יעקב אריאל
שלום לכת"ר.כידוע ישנם גורמים רבים באקדמיה הסבורים שהרמב"ם לא האמיןבהשגחה פרטית (למשל, פרופסור אליעזר שבייד, פרופסור אסא כשרועוד). נראה לי שהם למדו את זה מפרופסור לייבוביץ ז"ל שהביןכך את הרמב"ם במורה נבוכים בהתייחס לדברי הרמב"ם שההשגחההינה היחס של המאמין כלפי הקב"ה והמאמץ של המאמין לעבוד אתה'. אע"פ ש…

האם הרמב"ם כתב את אגרת תחיית המתים ?

הרב יעקב אריאל
שלום לכת"ר.למיטב זכרוני לדעת הרב יוסף קאפח זצ"ל יתכן והרמב"ם לא כתבאת אגרת תחיית המתים (כמדומני כך אמר). אבקש לדעת מהי הדעהה"מקובלת" בעולם התורה בנושא ומי הוא בר הסמכה לידע בנושא. בכבוד רב

הרב שאול ישראלי זצ"ל

הרב יעקב אריאל
שלום כבוד הרב,אני עסוק בכתיבת עבודת דוקטורט על משנתו ההלכתית של הר שאול ישראלי זצ"ל. (בהזדמנות יצא לי גם לשוחח אתכם על כך בקצרה בבר-אילן לאחר אחת מהשיעורים שלך בכולל שם.)רציתי לשאול ולבקש אם יש לכבודו מאמרים בהם עסקת בדמותו של הרב ישראלי?שמעתי למשל שכתבת מאמר בעלון של הישיבה לצעירים אך איני מצליח לה…

קבר רבי יהודה הנשיא

הרב יעקב אריאל
שלום כבוד הרב,עשיתי סיור בבית שערים בחול המועד ושם טוענים שרבי יהודה הנשיא נקבר, אבל אחרי קצת חקירה ראיתי שגם אומרים שהוא נקבר בציפורי.מה דעת הרב?אם אפשר מקורות בבקשהתודה מראש
הקודם   1    2    הבא