מאמרים

זמן הפרשת תרו"מ בתמרים

הרב אהוד אחיטוב
מצויים בשוק פירות תמר צהובים ומקובל להניח אותם בהקפאה למשך זמן מה, ואח"כ להפשיר אותם, כדי שיבחילו. וא"כ יש לשאול מתי יש להפריש מהם תרו"מ? לפני ההבחלה או לאחריה?

תרומה שנרקבה

הרב ע​זריאל אריאל
תרומה שנרקבה, מתי קדושתה פוקעת ממנה? מה הדין בתרומה טהורה ומה הדין בתרומה טמאה?

עשיית קומפוסט (זבל אורגני) מתרומה

הרב יעקב אפשטיין
האם מותר לעשות קומפוסט מתרומה ותרומת מעשר?

גביית תשלום עבור תרומה

הרב עזריאל אריאל
מקובל לתת חיטת תרומה למשקים שיתופיים שמכרו את הרפתות שלהם לחברים כוהנים, כדי שישתמשו בה להאכלת בעלי החיים שברשותם. משווקי החיטה גובים מן המשקים תשלום עבור החיטה, האם הדבר מותר?

נתינת שמן תרומה לכהן

הרב יואל פרידמן
אדם הפריש כמות של ליטר וחצי שמן זית לשם תרומה ותרומת מעשר, ונשאלנו אם מותר לתת אותן לכהן לצורך הדלקת נרות שבת וחנוכה.

היערכות לשנת תשע"ו: מוצאי שמיטה ומעשר שני

הרב אהוד אחיטוב
שנת תשע"ו מוגדרת כשנת מעשר שני והיא השנה הראשונה במחזור השנים המתחיל במוצאי שמיטה ומסתיים בשמיטה הבאה. לגידולי שנה זו ישנם הלכות מיוחדות

הפרשת תרו"מ מתמרים שנקנו מגוי כשהם מחוברים למכבדת שלהם

הרב מרדכי עמנואל
האם תמרים שנקנו מגוי כשהם מחוברים למכבדת שלהם מחוייבים בתרומות ומעשרות?

שמיטה, חקלאות וצרכנות אוצר בית דין והיתר מכירה

הרב אלעזר נאה
מטרת המאמר לעסוק יותר בבעיות ובתיאור המצב בו אנו נמצאים היום, תיאור שמטרתו להגיע למסקנה שממנה יש להחליט על המדיניות ההלכתית של שנת השמיטה

בית האוצר –התעוררות לחידוש נתינת המעשרות

הרב אהוד אחיטוב
יהי רצון שנזכה לקיים מצוות אלו בשלימותם ובהידורם בבוא כל ישראל לארצם

הפרשת תרומות ומעשרות מפירות ייצוא

הרב אהוד אחיטוב
חקלאי מהשומרון המגדל ירקות לייצוא – האם הוא חייב להפריש תרומות ומעשרות מיבול זה?

הפרשת תרו"מ מעגבניות "שרי" על עגבניות

הרב אהוד אחיטוב
האם ניתן להפריש תרו"מ מעגבניות "שרי" על עגבניות רגילות?

הפרשת תרומות ומעשרות בטעות

הרב יהודה הלוי עמיחי
מה דין פחי שמן זית שעושרו מהם תרו"מ ולאחר מכן עישרו מהם שוב ?

הסתמכות על נכרי בהפרשת תרו"מ

הרב יעקב אפשטיין
האם משגיח כשרות יכול ליצור קשר עם הפועל הנכרי הנמצא בבית האריזה ולומר לו כי ישים יותר מאחד ממאה בארגז מסויים המוכן לתרומה ותרומ"ע ולהפריש תרומות ומעשרות ממקום הימצאו?

שיעור תרומה מן התורה (תגובה)

הרב אהוד אחיטוב
תגובה למאמר 'תרומה גדולה-שיעורה'

'תרומה גדולה' - שיעורה

הרב דרור פיקסלר
הלכה פסוקה היא וכך נתקבל בכל ישראל כי: "תרומה גדולה אין לה שיעור מן התורה, שנאמר "ראשית דגנך" (דברים יח,ד) כל שהוא, אפילו חטה אחת פוטרת את הכרי"

הודאת הארץ

הרב יואל פרידמן
לאחר הביעור, יש לומר וידוי שתוכנו הודאה על נתינת המעשרות כנדרש, ובקשת ברכה מה' על העם והארץ

חיוב תרומות ומעשרות בפירות שחנטו לפני ט"ו בשבט בשנה השמינית

הרב יואל פרידמן
מה דינם, לעניין חיוב מעשרות, של פירות שחנטו בין א' בתשרי שנה זו (שנה שמינית) לבין ט"ו בשבט? לכאורה מכלל שנה שביעית יצאו ולכלל שנה ראשונה לא נכנסו!

נתינת מעשר ראשון לבת לוי נשואה

הרב אהוד אחיטוב
מידי פעם אנו נשאלים, האם בת לוי הנשואה לישראל המפרישה תרו"מ פטורה מנתינת מעשר ראשון לאחר ההפרשה, כיוון שעדיין היא זכאית לקבל מעשר ראשון, או שכיוון שהיא נישאת לישראל היא נחשבת כבת ישראל לכל דבר וחייבת בנתינת מעשר ראשון?

פירות חו"ל שבאו לא"י לענין וידוי

הרה"ג אברהם אלקנה כהנא שפירא שליט"א
נראה שפירות חו"ל שבאו לא"י גם אם יש בהם דין ביעור ווידוי, מ"מ יש מקום לומר שאין הם מעכבים את הוידוי אם לא הפריש מהם תרו"מ, משום שאין בהם קדושה אלא חיוב בלבד

הלכות ביעור ווידוי מעשרות

הרב יהודה הלוי עמיחי
המאמר עוסק בהלכות ביעור ווידוי מעשרות
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    הבא