מאמרים

ריסוס חומר דוחה על תרומה

הרב יהודה הלוי עמיחי
האם אפשר לרסס תרומה טהורה בחומר שאיננו נספג בפרי אלא נותן ריח רע בפירות על מנת שלא יאכלוהו הערביים?

איסור הפסד וטומאה בתרומה

הרב יעקב אריאל
מה ניתן לעשות עם תרומת המעשר של גוש קטיף? האם עדיף לפגום אותה על מנת שלא יקחו אותה הערבים?

בדין שייריה ניכרין

הרב שלמה מן-ההר
.תשובת הרב שלמה מן ההר לשאלה על הפרשת תרומה מארגז הפסולת

מקרא בכורים ווידוי מעשר - חסד ואמת

הרב אוריאל עיטם
יש להתייחס לרצף של מצוות וידוי מעשר ומצות מקרא בכורים כחטיבה אחת, בבואנו לברר את עניינן. כי לא פרשת וידוי מעשר לבדה חותמת את מצוות התורה, אלא הצירוף של שתי הפרשיות הללו יחד.

מקרא ביכורים ווידוי מעשר- הפרט והכלל

הרב ד"ר איתמר ורהפטיג
פרשת כי תבוא פותחת בשתי מצוות הקשורות לפרי האדמה, שמלווה גם באמירת דברים.: ביכורים ומעשר. מהם ההבדלים ומה הדומה בין המצוות?

"השקיפה"

הרב ד"ר מאיר גרוזמן
בפרשה העוסקת במצות "ביעור מעשרות" מופיע תחילה נוסח הוידוי שעל המתוודה לומר בעת קיום המצוה ולבסוף - נוסח הבקשה שעליו לבקש: "השקיפה ממעון קדשך מן השמים וברך את עמך את ישראל ואת האדמה אשר נתת לנו..." מהי משמעות המילה 'השקיפה'?

ה"וידוי" בוידוי מעשר

הרב נעם חיים כהן
על מצות "וידוי מעשר" נצטוינו בתורה (דברים כו, יב - טו). על האמור בפסוקים אילו, יש לשאול: 1. בתורה לא הוזכר הביטוי "וידוי" בהקשר של מעשר. מהו אם כן המקור לשם: "וידוי" מעשר? 2. מדוע נקרא בשם "וידוי"? האם יש כאן עוון או חטא שצריך להתוודות עליו? 3 מדוע לא כונו "אמירות" אחרות בתורה בשם "וידוי"?

וידוי על חטא ווידוי מעשר

הרב יהודה שביב
שני וידויים הם: וידוי על חטא ווידוי מעשרות. הראשון, זמנו בכל עת לפי הצורך וביותר לתקופת השנה, עת קרבים ובאים הימים הנוראים. ואילו השני אינו נוהג אלא אחת לשלוש או לארבע שנים. אך לא רק בעיתוי נבדלים השניים, אלא גם במהות, והם נראים ממש הפכיים זה לזה.

הדלקת נר חנוכה בשמן תרומה

הרב שאול ישראלי זצ"ל
שיעור כללי של הרב ישראלי זצ"ל שניתן בישיבת מרכז הרב בנושא הטעם להיתר הדלקה בשמן תרומה שנטמא.

ביעור מעשר ווידוי מעשר בתרגום אונקלוס - חלק א'

הרב ד"ר רפאל בנימין פוזן
ביאור רציף לתרגום אונקלוס לתורה על וידוי מעשרות שנערך על ידי הרב פוזן

ביעור מעשר ווידוי מעשר בתרגום אונקלוס - חלק ב'

הרב ד"ר רפאל בנימין פוזן
ביאור רציף לתרגום אונקלוס לתורה על וידוי מעשרות שנערך על ידי הרב פוזן

הפרשת תרו"מ משסק

הרב שאול ישראלי זצ"ל
האם אפשר להפריש תרומות ומעשרות כאשר גדלים על עץ פירות של שנה שניה ושלישית יחד? איזה מעשר מפרישים?

מטבע של מעשר שני שלא נפדה בזמן ביעור מעשר - חלק ב'

הרב אהוד אחיטוב
כיצד ינהג אדם ששכח לבער מטבעות של מעשר-שני בעת קיום מצות ביעור מעשרות, ולאחר מכן נתערבו מטבעות המעשר במטבעות חולין?

מטבע של מעשר שני שלא נפדה בזמן ביעור מעשר - חלק א'

הרב אהוד אחיטוב
כיצד ינהג אדם ששכח לבער מטבעות של מעשר-שני בעת קיום מצות ביעור מעשרות, ולאחר מכן נתערבו מטבעות המעשר במטבעות חולין?

הפרשה משאריות שנותרו בשטחי הגידול - המשך

הרב שאול ישראלי זצ"ל
האם ניתן להפריש תרומת מעשר מהשאריות שנשארות בפרדס או בגינה?

ביעור מעשר ב"בית האוצר"

הרב יהודה הלוי עמיחי
פירות שלא קיימו בהם מצות ביעור בשנה הרביעית מה דינם? כמו כן מה הדין במטבע של מעשר שני שלא ביערו אותה? והאם יש דינים מיוחדים בבית האוצר הדואג לחלול מעות מעשר שני?

הפרשה משאריות שנותרו בשטחי הגידול

הרב שאול ישראלי זצ"ל
האם ניתן להפריש תרומת מעשר מהשאריות שנשארות בפרדס או בגינה?

ביעור מעשר שני וביעור מעשרות של שביעית

הרב אברהם אלקנה כהנא שפירא
מו"ר הרב אברהם אלקנה כהנא שפירא שליט"א, כתב קונטרס ארוך על מצות "ביעור מעשר". הקונטרס מופיע בספרו: מנחת אברהם, חלק מדבריו שם פורסמו בספר 'הודאת הארץ' בהוצאת מכון התורה והארץ.

הלכות ביעור ווידוי

הרב מרדכי אליהו
הרב שמואל אליהו מפרק את הלכות ביעור מעשרות ווידוי מעשרות הלכות אלו פורסמו בספר 'הודאת הארץ' שיצא בעריכת מכון התורה והארץ.

בענין "שייריה ניכרין"

הרב שאול ישראלי זצ"ל
מה הדין במפעל לעניין תרומות ומעשרות, כאשר חלק מהחקלאים מפרישים וחלקם אינם עושים כן ונמצא שיש בבית האריזה חיוב ופטור.
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    הבא