מאמרים

ערלה בערבה

הרה"ג יעקב אריאל שליט”א
תושב אחד הישובים בערבה רוצה לגדל תאנים. הזנים החדשים של התאנה מניבים יבול כבר בשנה הראשונה. האם יהיה מותר לו לשווק פרי זה?

נתינת זרוע לחיים וקיבה בימינו

הרב יעקב אפשטיין
כל מצוה שאין לה דורש ואין מי שיבקש אותה תדרשנה לפי שהיא כמת מצוה. ומצוה שאין לה רודפים רדוף אחרי' לעשותה שהמצוה מקטרגת ואומרת כמה גרועה אנכי שנתעלמתי מכל וכל. ספר חסידים (סימן קה)

זמני הביעור והוידוי

הרב יהודה הלוי עמיחי
התורה מזכירה את מצות ביעור מעשר בשני מקומות: בפרשת ראה - דברים יד, כח; בפרשת כי תבוא- דברים כו, יב. בפרשת כי תבוא, הפסוקים שאחרי מצות הביעור, עוסקים במצות וידוי: דברים כו, יג-טו. לא נזכר בתורה מתי הוא תאריך הביעור והוידוי.

יוחנן כהן גדול העביר הודיית המעשר - חלק א'

הרב עזריה אריאל
במשנה מוזכרת תקנת יוחנן כהן גדול לבטל את וידוי המעשר, יחד עם תקנות נוספות שלו. מאמר זה עוסק בבירור זהותו ותקופתו של יוחנן כהן גדול, הרקע והטעם לביטול הודיית המעשר, ותוקפו של הביטול בימינו.

יוחנן כהן גדול העביר הודיית המעשר - חלק ב'

הרב עזריה אריאל
במשנה מוזכרת תקנת יוחנן כהן גדול לבטל את וידוי המעשר, יחד עם תקנות נוספות שלו. מאמר זה עוסק בבירור זהותו ותקופתו של יוחנן כהן גדול, הרקע והטעם לביטול הודיית המעשר, ותוקפו של הביטול בימינו.

מעשה רבן גמליאל והזקנים- ביעור מעשרות

הרב יעקב אריאל
רבן גמליאל הקנה מעשר ראשון לר' יהושע שהיה לוי, ומעשר עני לר' עקיבא שהיה גבאי עניים. ר' יהושע הקנה תרומת מעשר לר' אלעזר בן עזריה שהיה כהן. מדוע נהגו החכמים באופן זה ובמה מדובר?

ביעור ווידוי - מצוה אחת או שתי מצוות

הרב שמחה שטטנר
האם ביעור מעשר ווידוי מעשר, אילו הן שתי מצוות נפרדות, או אילו שני חלקים של אותה מצווה. עיסוקינו בנושא זה, יהיה בשני מישורים, ע"פ ההלכה וע"פ החסידות.

גידול רימוני ערלה

הרב יהודה הלוי עמיחי
האם אפשר לגדל מטע של סוג רימון שחור (זן של רימונים שאיננו עשוי למאכל). יש בודדים שאוכלים אותו, וכעת רוצים לגדלו על מנת לשלוח אותו כניצן ופרח לחו"ל לנוי, האם אין בכך איסור ערלה?

עצי פרי וסרק לעניין ערלה

הרב פרופ' בן ציון רוזנפלד
המונחים פרי וסרק בהלכה משמשים לרוב להגדרת שני הסוגים הנפוצים של העצים. ברם, אין חלוקה זו מייצגת את כל הנושאים ההלכתיים העוסקים בעצי הפרי והסרק. לעיתים קיימים סוגים נוספים, ואותם יש להסביר

עשיית קומפוסט מפירות ערלה – תשובה לתגובה

הרב יעקב אפשטיין
תשובה לתגובת הרב יואל פרידמן למאמר עשיית קומפוסט מפירות ערלה

עשיית קומפוסט מפירות ערלה – תגובה

הרב יואל פרידמן
לשיטת ראשונים רבים יש להסיק שאף אם למעשה אין אנו מחייבים לשרוף פירות ערלה משום 'שב ואל תעשה' - עדיין אין להתיר ליהנות מן הפירות גם לאחר שהרקיבו

עשיית קומפוסט מפירות ערלה

הרב יעקב אפשטיין
האם מותר להשתמש בפירות ערלה לשם עשיית קומפוסט לגידולי חקלאות ולטיוב הקרקע?

מעמדה של מצות ביעור מעשר- לשיטת הרמב"ם - חלק א'

הרב אליעזר חיים שנוולד
לעומת הסוברים שמצות הביעור היא מצוה בפני עצמה, נראה ששיטת הרמב"ם היא שהביעור אינו מצוה בפני עצמה, שכן בספר המצוות, מנה הרמב"ם רק את מצות הווידוי, ולא מנה את מצות הביעור.

מעמדה של מצות ביעור מעשר- לשיטת הרמב"ם - חלק ב'

הרב אליעזר חיים שנוולד
לעומת הסוברים שמצות הביעור היא מצוה בפני עצמה, נראה ששיטת הרמב"ם היא שהביעור אינו מצוה בפני עצמה, שכן בספר המצוות, מנה הרמב"ם רק את מצות הווידוי, ולא מנה את מצות הביעור.

פירות הקיץ בשווקים והסתמכות על רשימות אחוזי ערלה

הרב יואל פרידמן
ישנם מוסדות כשרות שמפרסמים רשימות של מיני פירות (לפי זנים), ומציינים את אחוזי הערלה בכל אחד מהם (להלן: 'רשימות הערלה'). האם אפשר להסתמך על רשימות אלו?

וידוי מעשר- וידוי על האמת

הרב יהושע וייצמן
הגדרת מצוה זו כוידוי היא בעלת השלכות על עניינה של המצוה וגדריה ההלכתיים. במאמר זה נבחן כמה מן העניינים הקשורים לוידוי המעשרות.

מצות הביעור והוידוי

הרב זלמן נחמיה גולדברג
מצות אכילת מעשר שני ונטע רבעי בירושלים נראה מהתורה שהיא מצווה חשובה עד מאוד שלא מצינו כיוצא בהם בשאר מצוות והוא עניין שצריך להתוודות לפני ד' שקיים המצווה בשלמות בכל פרטיו וכמפורש בתורה ובמשניות אבל עדיין צריך ביאור איך ילמד ליראה זה שיאכל מעשר שני ונטע רבעי.

תרומות ומעשרות מגרעיני צנובר הפזורים על האדמה

הרב אהוד אחיטוב
כל דבר שהוא מאכל אדם אפילו על ידי הדחק ... דעיקרו הוא לבהמה אך בשעת רעבון אוכלים אותו בני אדם חייב בתרומה ומעשרות... ומה דינם של צנוברים שהיו פזורים על הרצפה לעניין תרומות ומעשרות?

הנחיות למבקר במטע קטיף תיירותי

רבני מכון התורה והארץ
לאחרונה ישנם פרסומים רבים בנושא קטיף תיירותי, מהם הנושאים ההלכתיים עליהם צריך לשים לב בקטיף תיירותי?

מעשר בפירות החונטים במוצאי שביעית

הרב יהודה הלוי עמיחי
בארץ מצויים היום מספר פירות החונטים מראש השנה עד ט"ו בשבט, דבר שלא היה מצוי בתקופות קדומות. לכן עלינו לברר את מעמדם ההלכתי של הפירות הללו: האם הם קדושים בקדושת שביעית? האם חייבים בתרו"מ? איזה מעשר יש להפריש?
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    הבא