מאמרים

וידוי מעשר ובעלות על קרקע - חלק א'

הרב פרופ' בן ציון רוזנפלד
בשתי מצוות סמוכות בתורה, נאמר וידוי: בכורים ומעשר. עיון בנושא עשוי לבסס כמה מיסודות הלכות וידוי.

פטל עץ או ירק

הרב יהודה הלוי עמיחי
מה דינו של הפטל לעניין ערלה?

וידוי מעשר ובעלות על קרקע - חלק ב'

הרב פרופ' בן ציון רוזנפלד
בשתי מצוות סמוכות בתורה, נאמר וידוי: בכורים ומעשר. עיון בנושא עשוי לבסס כמה מיסודות הלכות וידוי.

וידוי מעשר ויורשי הארץ - חלק ב'

הרב אהוד אחיטוב
במאמר זה ננסה להתבונן בהבחנה בין הישראלים, הכהנים והגרים, ביחס לירושת הארץ עם ההשלכה שיש לכך לאמירת וידוי המעשר, תוך השוואה לפרשת מקרא בכורים אשר גם בה מצויינת ירושת הארץ כתנאי לאמירתה.

וידוי מעשר ויורשי הארץ - חלק ד'

הרב אהוד אחיטוב
במאמר זה ננסה להתבונן בהבחנה בין הישראלים, הכהנים והגרים, ביחס לירושת הארץ עם ההשלכה שיש לכך לאמירת וידוי המעשר, תוך השוואה לפרשת מקרא בכורים אשר גם בה מצויינת ירושת הארץ כתנאי לאמירתה.

וידוי מעשר ויורשי הארץ - חלק ג'

הרב אהוד אחיטוב
במאמר זה ננסה להתבונן בהבחנה בין הישראלים, הכהנים והגרים, ביחס לירושת הארץ עם ההשלכה שיש לכך לאמירת וידוי המעשר, תוך השוואה לפרשת מקרא בכורים אשר גם בה מצויינת ירושת הארץ כתנאי לאמירתה.

וידוי מעשר ויורשי הארץ - חלק א'

הרב אהוד אחיטוב
במאמר זה ננסה להתבונן בהבחנה בין הישראלים, הכהנים והגרים, ביחס לירושת הארץ עם ההשלכה שיש לכך לאמירת וידוי המעשר, תוך השוואה לפרשת מקרא בכורים אשר גם בה מצויינת ירושת הארץ כתנאי לאמירתה.

סיכום סיור בשטחי גידול אוסנה ופטל

מאיר פרנקל
רבני המכון ביקשו לברר את תכונותיו של צמח הפטל. ההתייחסות ההלכתית לפטל אינה מבוררת דיה, וישנן מחלוקות בפוסקים אם נחשב אילן או ירק

עיכובים ומניעות במצות וידוי וביעור מעשר - חלק ד'

הרב יעקב אפשטיין
הפסוקים המתארים את מצות וידוי המעשרות נחלקים לשלושה חלקים עיקריים. מאמר זה יעסוק בחלק השני שבו המתודה מודיע כי עשה ככל הנדרש ממנו. נברר שני עניינים עיקריים לגבי וידוי המעשר: על אלה מתנות מן המנויות שם מתודה, ואפילו הן בפני עצמן, ואת שאר ההלכות לא קיים. ואלו הלכות מעכבות אותו מאמירת וידוי.

עיכובים ומניעות במצות וידוי וביעור מעשר - חלק ג'

הרב יעקב אפשטיין
הפסוקים המתארים את מצות וידוי המעשרות נחלקים לשלושה חלקים עיקריים. מאמר זה יעסוק בחלק השני שבו המתודה מודיע כי עשה ככל הנדרש ממנו. נברר שני עניינים עיקריים לגבי וידוי המעשר: על אלה מתנות מן המנויות שם מתודה, ואפילו הן בפני עצמן, ואת שאר ההלכות לא קיים. ואלו הלכות מעכבות אותו מאמירת וידוי.

עיכובים ומניעות במצות וידוי וביעור מעשר - חלק א'

הרב יעקב אפשטיין
הפסוקים המתארים את מצות וידוי המעשרות נחלקים לשלושה חלקים עיקריים. מאמר זה יעסוק בחלק השני שבו המתודה מודיע כי עשה ככל הנדרש ממנו. נברר שני עניינים עיקריים לגבי וידוי המעשר: על אלה מתנות מן המנויות שם מתודה, ואפילו הן בפני עצמן, ואת שאר ההלכות לא קיים. ואלו הלכות מעכבות אותו מאמירת וידוי.

עיכובים ומניעות במצות וידוי וביעור מעשר - חלק ב'

הרב יעקב אפשטיין
הפסוקים המתארים את מצות וידוי המעשרות נחלקים לשלושה חלקים עיקריים. מאמר זה יעסוק בחלק השני שבו המתודה מודיע כי עשה ככל הנדרש ממנו. נברר שני עניינים עיקריים לגבי וידוי המעשר: על אלה מתנות מן המנויות שם מתודה, ואפילו הן בפני עצמן, ואת שאר ההלכות לא קיים. ואלו הלכות מעכבות אותו מאמירת וידוי.

עציץ המונח על יריעת "פלריג"

הרב יואל פרידמן
האם יריעת "פלריג" חוצצת כאשר שתילים הנמצאים בשקיות מונחים עליה.

הסרת חנטים מפירות נטע-רבעי של היתר מכירה

הרב אהוד אחיטוב
לאור מה שנתבאר במאמרינו הקודם, שמחמת הספק יש לנהוג למעשה דיני קדושת נטע-רבעי בפירות שגדלו בקרקע של היתר מכירה, יש לדון כיצד יש לנהוג הלכה למעשה בשאלת דילול הפירות במטע התפוחים?

פירות וירקות החייבים בביעור מעשר

הרב יעקב אוהב ציון
מצוות ביעור מעשרות - מה מבערים, כיצד מבערים? במאמר זה נפרט את כל הלכות המצווה.

גירוף פירות ערלה

הרב יעקב אוהב ציון
האם ניתן להקל ולהשאיר ע"ג הקרקע את השקדים שהם ערלה או שחייבים לגרוף אותם לפני קטיף השקדים המותרים?

חובת וידוי מעשר בימינו

הרב יעקב אפשטיין
האם ישנו חיוב לוידוי המעשרות בימינו? יש להבחין בין סיבות המונעות את כלל ישראל מלהתוודות, לבין סיבות המונעות את היחיד מלהתוודות. במאמר זה ננסה לברר האם ישנם עיכובים כלליים לכל עם ישראל מחיוב וידוי מהתורה בזמן הזה.

האדר"ת וקריאתו לחידוש מצות וידוי מעשר בזמן הזה - חלק ב'

הרב יהודה זולדן
את מצות ביעור מעשר יש לקיים גם כיום שהמקדש חרב. הראשונים נחלקו בשאלה האם מצות וידוי מעשרות נוהגת גם שלא בזמן הבית.

האדר"ת וקריאתו לחידוש מצות וידוי מעשר בזמן הזה - חלק א'

הרב יהודה זולדן
את מצות ביעור מעשר יש לקיים גם כיום שהמקדש חרב. הראשונים נחלקו בשאלה האם מצות וידוי מעשרות נוהגת גם שלא בזמן הבית.

ביעור מעשר ביום טוב

הרב יעקב אריאל
הרמב"ם בהל' מעשר שני יא, ז פוסק: "וערב יו"ט האחרון היה הביעור ולמחר מתוודין". התוס' כותב שאין לבער ביו"ט עצמו. יש מקום לדמות ביעור מעשר לביעור חמץ ומתוך כך להבין את הלכות המצוות.
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    הבא