מאמרים

מוצאי שביעית, הקהל ויובל

הרב גבריאל קדוש
לא לחינם הדגישה התורה במצוות אלו את המילה "מקץ", שיש בה משמעות כפולה של התחלה וסוף. יש כאן התחלה שמתחילה בשנת השבע, אך היא חייבת להמשיך לשש השנים הבאות. לכן נכון ומדויק לקרוא לסופה של שנת השבע וגם לתחילתה של השנה השמינית כמועד שנת השמיטה, כי באמת כל שש השנים הן המשך של שנת השמיטה.

קריאת "הקהֵל" - בספר התורה של המלך

הרב צבי שורץ
ספר התורה של המלך היה ספר דברים, שבמרכזה פרשת המלך. במעמד הקהל הוא קרא מתוכו פרשות שונות וכן את פרשת המלך. מעמד תורני מלכותי זה נובע מעצם מהותו המיוחדת של המלך ושל תורתו שבמעמד הקהל, בו באים לידי ביטוי שני הכוחות כאחד, המלכות והתורה, וזו המשמעות העמוקה של ספר התורה השני שנמצא ביד המלך.

פרשת המלך

הרב שאר ישוב כהן
פרשה כללית ופרטית ; על מי מוטלת המצוה? ; המצוה על המלך או על כלל ישראל ; חלות המצוה בזמן הזה ; המלך - מנהיגו של כלל ישראל

ספר הקהל

ספר הקהל- אסופת מאמרים - מצוות הקהל. נכתב ונערך ע"י רבני מכון התורה והארץ ורבנים נוספים, בהוצאת מכון התורה והארץ.

הוצאת ספר תורה במעמד זכר ל"הקהל' לתלמידים המתקיים מחוץ לבית הכנסת

הרב אהוד אחיטוב
שנת תשע"ו מוגדרת כ"שנת הקהל" כאשר ברוב בתי הספר וגני הילדים של החינוך הממלכתי דתי בארץ נערכים כנסים כזכר לקיום מצווה זו. בעקבות כך, נשאלנו האם מותר להוציא לאותם כנסים ספר תורה ולקרוא בהם את פרשיות "הקהל" אף כשהכנסים נערכים מחוץ לבית הכנסת?

מצווה לשמוע הקהל

הרב יהודה זולדן
תגובת הרב יהודה זולדן למאמרו של הרב ישראל רוזן מגיליון 110 של אמונת עתיך בעניין חיוב שמיעת הקריאה בהקהל

הקהל

הרב אברהם אלקנה כהנא שפירא
" הגיע לידי קובץ הקהל וראיתי שם תשובה של כת"ר בענין הקהל בזמה"ז, ואגב עיני בה נתעוררתי על כמה מדבריו וחידושיו בתשובתו הרמה שצריכים לענ"ד עיון וישוב, ואמרתי לרושמם על גליון ולשלחם למעלת כת"ר "

מעמד הקהל

הרב משה צבי נריה
שורשי המצוה ; מצות-ציבור ; טף למה באים? ; יכנסו הכל! ; ללמוד וללמד ; שמחת תורה

חידוש מעמד הקהל

הרב שמואל ק. מירסקי
הקהל במהלך הדורות- רשמי עקבות ; השתקעותה והשתלשלותה של מצות ההקהל ; עת לחדשה ; כיצד סדר חידושה.

רושמו של מעמד הקהל

הרב חיים דוד הלוי
הקריאה בתורה להכרת ערכה ; התרשמות נפשית עזה ; ויתן להם ארצות גוים… ותורותיו ינצורו ; עמדתם על חרבכם, עשיתם תועבה, והארץ תירשו ; אחת לשבע שנים דוקא

מעמד הקהל בתפארתו

הרב חיים צבי טויבש
הרעיון של זכר להקהל ; פירוש הרמב"ם למצות הקהל ; הבריתות דוגמה להקהל אצל חז"ל ; החרדה וההזדעזעות שלפני חדוש הברית ; התעוררות לתשובה במעמד הקהל ; שתי משמעות במצות הקהל ; פרשת המלך ; מלכי בית דוד ; הקהל בזמן הסופרים ; הר סיני והר המוריה ; קריאת שמע וקבלת מלכות שמים ; אגריפס המלך ; הקהל בסוף בית שני ; מ…

הצעות למעמד זכר להקהל תשי"ג

הרב יצחק איזיק הלוי הרצוג
כדי להקהיל את העם- דווקא כהנים בחצוצרות? מהו סדר היום הראוי למעמד זכר להקהל? ודיני ברכות התורה במעמד זה

הגדרת מצות הקהל

הרב יהושע ויצמן
לקרא ולהתקהל ; הקהל - חובת יחיד או חובת ציבור? ; חיוב קטנים ונשים בהקהל ; הלכות ציבור - על קריאת התורה ומצות הקהל ; הלכות הקהל - זמנה והקורא

הקהל ומעמד הר סיני

הרב ד"ר מאיר גרוזמן
מצות הקהל מהווה חזרה, או יותר נכון: תזכורת, למעמד הר-סיני. לפיכך נפסקה ההלכה ברמב"ם, שהקריאה הנקראת בתורה בעת ההקהל, וכן גם הברכות המתלוות לה, תהיינה בלשון הקודש דוקא. ומהו עניין החצוצרות בהקהל?

הבאים להקהל, למעמד ולקריאה בתורה

הרב אליהו בקשי-דורון
קריאה בתורה בהקהל ; מיהו הטף שחייב בהקהל ; גילו של קטן שהגיע לחינוך החייב במצוות ; הקהל, מעמד של לימוד או מעמד של יראה ; מעמד הקהל כמעמד הר סיני ; ההשואה בין "הקהל את העם" ו"הקהל לי את העם" שנאמרה בסיני ; כל הפטורים מהקהל משום שלא היו כמותם במעמד הר סיני ; טף למה הן באים – כנתינתה מסיני

הקהל בירושלים ובמקדש

הרב ישראל אריאל
מצות הקהל – כמעמד הר סיני ; הקהל – בראשית החג או בסופו? ; הטף בהקהל ; מקום עריכת ההקהל ; המלך והכהנים בהקהל ; קיום מצות הקהל בזמן הזה

'הקהל' – לימוד אישי וחוויה חברתית

הרה"ג יעקב אריאל
הקשר שבין התורה לבין כלל ישראל, ובאמצעותו לכל פרט ופרט, הוא המבטיח את נצחיותה של התורה לדורות. כי "כלל" הוא מושג מופשט שאינו תלוי לא בפרטים, לא במקומות ולא בדורות. הוא מושג מוחלט ונצחי. דור הולך ודור בא, והכלל לעולם עומד. לכן הבאת הטף היא הכרחית להמשכיותה ונצחיותה של התורה בדורות הבאים.

הקהל ומלכות

הרב שלמה אבינר
הקהל- אנשים נשים וטף; לימוד תורה; פרשת המלך; מצות הקהל לאחר החורבן; המלך בהקהל; תקיעות ובימה; מעמד הקהל בזמן הזה

אימתי הוא זמנו של 'הקהל'? (לתלמודם של התנאים)

ד"ר דוד הנשקה
חילופי מסורות או טעות סופרים? פירושי החוקרים ובחינתם; מעמד הקהל: ביום או בלילה? הצעת פתרון; לתולדותיה של משנתנו; מתוך: תרביץ- רבעון למדעי היהדות, כרך סא (תשנ"ב) עמ' 177-192.

עטרה ליושנה עכשיו- זכר הקהל בימינו

ד"ר שלמה זנוויל כהנא
משנת תש"ו הוחל בקיום מעמדים של "זכר הקהל" בירושלים. הגדול במעמדים התקיים בירושלים בשנת תשמ"ח. אולם עדיין לא הפך המעמד הזה לנחלת כלל ישראל. להלן שורה של קווי יסוד ורעיונות כלליים המיועדים לטפח את מעמד זכר הקהל בימינו ולהפכו לענין מרכזי של אחדות העם.
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    הבא