איסור חדש

קציר העומר בזמן הזה – תגובה

הרב יעקב אפשטיין
בדבר שאלה מדוע לא נקצור את העומר גם בזמן הזה, לא ירדתי לסוף דעתו, על איזה 'קציר עומר' הוא מדבר? לצערנו, אין לנו בית מקדש ואין אנו מקריבים קורבן העומר, וכי מה תועיל קצירה כזו, שאינה לשם קורבן העומר?

קציר העומר בזמן הזה

הרב יהודה הלוי עמיחי
אין קוצרים את העומר בליל ט"ז בניסן, למרות שיכול להתיר את הקציר הרגיל של שאר התבואה, מחשש שמא יאמרו: 'קידשו את העומר'

איסור "חדש" בימינו

איסור "חדש" הוא איסור אכילה מן התבואה החדשה וכל היוצא ממנה, עד לאחר הנפת העומר בזמן שבית המקדש היה קיים, או בזמן מקביל לו - בזמן שאין ביהמ"ק קיים.

איסור 'חדש' בארצנו בזמן הזה - סקירה

הרב אייל בן דוד
ל פי נתוני הלמ"ס, כיום 99% מתצרוכת החיטה במדינת ישראל מיובאת מחו"ל, וכ-1% ממנה מתוצרת הארץ. לשם מניעה של אכילת איסור 'חדש', יש צורך בפיקוח על התבואה המיובאת לארץ, בין לאכילה ובין ליצירת שיכר ומשקאות חריפים.