במעגל השנה

ספירת קטן שהגדיל בימי ספירת העומר בברכה

הרב יעקב אפשטיין
קטן שהגדיל בימי ספירת העומר, האם רשאי או אף צריך להמשיך ולספור בברכה?

קיום מצוה על תנאי

הרב יעקב אפשטיין
האם ניתן להתנות על מעשה מצוה שמקיימו עתה שבמצב מסוים לא יצא בו ידי חובה, כדי שיוכל לקיימו אח"כ ביתר שלמות.

ספירת העומר בין השמשות וברכה בימים שלאחריה

הרב יעקב אפשטיין
אדם שכח לספור את העומר בלילה וביום. בבין השמשות נזכר ששכח וספר ללא ברכה. האם בלילות הבאים ממשיך לספור בברכה, או שאיבד את היום הקודם ולכן ממשיך לספור ללא ברכה?

תספורת ושירים בספירת העומר

הרב יהודה הלוי עמיחי
אדם היוצא לנסיעת עסקים בסין לתקופה של כמעט שבועיים, טס כמה ימים לפני ל"ג בעומר ואין לי אפשרות להסתפר בחו"ל (בעיות הלכתיות). האם עקב כך יש היתר להסתפר לפני שהוא טס?

מקדושה למלכות

הרב דורון ותקין
ימי ספירת העומר המביאים למתן תורה מעוררים את הקדושה בישראל, והקדושה מרוממת אותנו למלכות. דוד מלך ישראל נולד ונפטר בשבועות. דוד מלך ישראל חי וקיים.

אבלות בספירת העומר וקבלת התורה

הרב יואל פרידמן
כל זמן מאיר בתכונתו– הזמן שבין פסח לבין עצרת הוא זמן הכנה לקראת קבלתה של תורה שבכתב ותורה שבע"פ. לכן נוהגים אנו מנהגי אבילות לציין את הנפילה בזמן עליית המדרגה בקבלת התורה של תלמידי ר"ע, שהוא יסוד תורה שבעל פה.

"והריקותי לכם ברכה עד בלי די"

הרב יואל פרידמן
בעוון ביטול תרומות ומעשרות שמים נעצרים מלהוריד טל ומטר... ואם נותנין - מתברכין, שנאמר: "הביאו את כל המעשר אל בית האוצר... ובחנוני נא בזאת... אם לא אפתח לכם את ארובות השמים, והריקותי לכם ברכה עד בלי די"

'התנהלות משק המים במדינה', או עבודת ה'?

רבני מכון התורה והארץ
למצוקת המחסור בגשם יש מטרה, התפלת מי ים וחיפוש פתרונות טכנולוגיים לצמצום צריכת המים הביתית והתעשייתית, לא יכולה לבוא במקום תפילה וקרבת אלוקים

בקשת הגשמים בארץ-ישראל ובחוצה לארץ – בהלכה ובאגדה

הרב אהוד אחיטוב
על ההשפעה שיש בברכת הגשמים של עם ישראל בא"י על כלל העולם, על הבדלי המנהגים בקריאת ברכת הגשמים בקהילות ישראל בעבר וכיצד צריך לנהוג אם לא קראו "ותן טל ומטר לברכה" - הלכה למעשה

מים - אוצרות של חיים

הרב צבי שורץ
מים הם יסוד הבריאה. עוד לפני בריאת האור כבר היו מים ואף השמים נבראו ביום השני מהבדלת המים העליונים מהמים התחתונים. המים הם גם יסוד החיים...

שלושה מפתחות

הרב עוזי קלכהיים
"אמר רבי יוחנן: ג' מפתחות בידו של הקב"ה שלא נמסרו ביד שליח, ואלו הן: מפתח של גשמים, ומפתח של חיה, ומפתח של תחית המתים."

מתקני התפלת מים - האם אנו שולטים במצב?

אג' מרדכי שומרון
כיום ישנה לעיתים תחושה ש"אנו שולטים במצב" בעקבות המתקנים הרבים להשבת קולחים לשימוש חקלאי ובראשם השפד"ן אשר מימיו מרווים שדות רבים בנגב הצפוני. כיצד מתיישב הדבר עם תפילת הגשם- האם היא שייכת רק לימים עברו ?

שאלת גשמים לתייר

הרב יגאל הדאיה
מה דינו של יהודי ארץ ישראלי השוהה לתקופה קצרה בחו"ל, האם יקדים לשאול גשמים כמנהג א"י או שימתין עד לזמנם של בני חו"ל?

תחילת זמן שאילת גשמים בארץ-ישראל לאחר שנת בצורת

הרב אברהם סוחובולסקי
בשנים האחרונות כמות המשקעים קטנה ויש קיצוץ גדול במכסות המים לחקלאות. נשאלת השאלה: במידה והקדמת הממטרים מועילה לגידולים ולחקלאות, האם מותר להקדים בשאילת גשמים "ותן טל ומטר לברכה" קודם ל-ז' מרחשוון?

גשם – בין ארץ לשמים

הרב גבריאל קדוש
האם התפלת מי ים תחליף את התפילה? ומה יהיה עם הערכים הרוחניים שירידת גשמים מבטאת?

למטר השמים תשתה מים

הרה"ג יעקב אריאל
ואכלת ושבעת וברכת - מכאן לברכת המזון מן התורה. על פי פשוטו של מקרא אין הכרח לפרש את המלה "וברכת" כמצות עשה, כיצד למדו מכאן חז"ל מצוה לברך על המזון? ומה ענין ארץ-ישראל אצל מזון שגדל כולו ונאכל בחו"ל?

הצורך בגשם בעידן התפלת מי ים

הרב גבריאל קדוש
לעתים נדמה כי עם התפתחות השיטות הטכנולוגיות להפקת מים לשתיה ולשאר השימושים, קטנה באופן משמעותי התלות בגשם. מהי נחיצותו של הגשם בעידן המודרני?

ביכורי ענבים לאחר חנוכה

הרב אברהם סוחובולסקי
ישנם זנים שמשך הבשלתם או עמידתם על הגפן מבלי להירקב הוא ארוך יותר. לכן יבול הענבים המתחיל בסיוון, יכול להסתיים בחודשים שבט- אדר. במהרה יבנה בית המקדש, ויש לברר מה דינם של זנים אלו לעניין מצוות הבאת ביכורים.

ירושלים 'מקדש מלך, עיר מלוכה' - באחדות כל ישראל

הרב אהוד אחיטוב
את ירושלים ניתן לכבוש רק כאשר כל ישראל מאוחדים תחת גורם צבאי ושלטוני אחד.

קצירת פסי בידוד לפני העומר

הרה"ג יעקב אריאל
לקראת האביב נוהגים החקלאים לקצור את שולי השדות כדי שישמשו פסי בידוד למניעת התפשטות שריפות. האם מותר לקצור בשדות תבואה פסי בידוד לפני פסח, שהרי אסור לקצור תבואה חדשה לפני העומר?
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    הבא