שבועות

מה שווה התורה שלי?

הרב יוני לביא | אתר מילה טובה
"התורה שלי, בוא נהיה כנים, לא שווה הרבה. מה כבר אני יכול לחדש שלא אמרו לפניי כל הרבנים והחכמים הגדולים, אה? מה אני תורם לעולם בלימוד שלי שבגללו שווה לי להשקיע בזה?" - נקודת מבט חדשה על התורה של כל אחד ואחת מאיתנו. האם יש בה תועלת וחידוש בכלל?

בחר בנו מכל העמים… ונתן לנו את תורתו

הרב גבריאל קדוש
מדוע אין אברהם אבינו, 'אב המון גויים' מקבל את התורה עבור כל העולם כולו? מדוע דווקא משה רבנו יקבל תורה עבור עם ישראל? מדוע ממתינים עד לחג השבועות כדי לקבל תורה?

גשם במתן תורה – טבילה ב'מי הדעת'

הרב צבי שורץ
בפסוקים שבתהלים סח (ח-י) העוסקים במעמד הר סיני, יש תיאור מפורט של ירידת גשם במעמד הר סיני. אלו, פותחים פתח להבנת כמה פרקים בתנ"ך, מאירים את עינינו במספר מדרשים, ואף עוזרים להבין כמה ממנהגי חג השבועות.

נעשה ונשמע אימתי נאמר

האדר"ת, הרה"ג אליהו דוד רבינוביץ' תאומים זצ"ל
מדוע יש צורך ב'כפיית הר כגיגית', אם כבר אמרו בני ישראל נעשה ונשמע?

הִגַּדְתִּי הַיּוֹם לה' אֱלֹקיךָ כִּי בָאתִי אֶל הָאָרֶץ

הרב גבי קדוש
מעיון בפרשנים נראה שהטעם העיקרי למצוות ביכורים הוא דווקא על הכניסה והנחלה את ארץ ישראל ולאו דווקא הודאה והכרת הטוב על היבול החקלאי

חזרה התורה וניתנה להם בימי עזרא

הרב יהודה זולדן
עזרא נמצא ראוי לקבל את התורה שבכתב, אלא שיש סדרי קדימות. התורה שבכתב ניתנת קודם, ורק אח"כ התורה שבעל פה. עזרא מתחיל מהלך חדש במסירת התורה לאומה - תורה שבעל פה

מגילת רות

הרב יואל פרידמן
המכנה המשותף בין מגילת רות לבין חג השבועות הוא הקציר. גם לפי הטעם הראשון המובא באבודרהם, הן רות המואביה והן עם ישראל עוברים תהליך של התעלות רוחנית שסיומו בקציר - עם השלמת הבריאה.

מתן תורה במדבר

הרב יואל פרידמן
כאמור, מתן תורה הוא התגלותו של האלקים לאנושות. עוסקים אנו בתורה במישור האלקי - התורה כמושג עליון - ובתור שכזה אין לו לאלקים ולא כלום עם חסרונות האנושות, עם חומריות האנושות. ראוי א"כ שתינתן התורה במקום נבדל מן החומר, במדבר.

מצות ביכורים מצות יחיד ומצות ציבור

הרב יהודה הלוי עמיחי
וקשה מדוע בביכורים היו מחכים לכל העיירות שבמעמד, הרי כל אחד היה צריך להזדרז ולהביא את ביכוריו מיד?!

תהליך הבאת הביכורים

גדעון נאור
כל המביא דורון לתלמיד חכם - כאילו מקריב בכורים". אך מנהג זה מתבצע בצורה מצומצמת ושונה מאוד מהמצוה המקורית

יציאת מנהיג מארץ ישראל

הרב יהודה הלוי עמיחי
במגילת רות מסופר על אלימלך, מחלון וכליון, שיצאו מבית לחם לגור בשדה מואב בעקבות הרעב שהיה בארץ. שם נגזרה עליהם גזירת מוות ועוני. עלינו להתבונן מדוע הגיע להם עונש חמור זה.

תשלומי עצרת - שתי הלחם מהחדש ומהארץ

האדר"ת, הרה"ג אליהו דוד רבינוביץ' תאומים זצ"ל
"כל קרבנות הציבור והיחיד באין מן הארץ ומחוצה לארץ, מן החדש ומן הישן, חוץ מן העומר ושתי הלחם שאינן באין אלא מן החדש ומן הארץ. וכולן אינן באין אלא מן המובחר (מנחות פ"ח מ"א, פג ע"ב)

מצוות הביכורים

הרב יואל פרידמן
מצאנו הרבה הבדלים בין התרומה והמעשר לבין הביכורים, והבדלים אלה בודאי מלמדים על תוכנן של מצוות אלו.

הזכרת שתי הלחם בשבועות

הרב יעקב אפשטיין
קרבן שתי הלחם עם הכבשים והמוסף של הקרבנות המצורפים אליו (שאינם כמוסף היום כפי' רש"י בפר' אמור מהספרא), מוסף זה ושתי הלחם אינו מאוזכר כלל בחג השבועות, לא בקריאת התורה ולא בתפילת מוסף – כאילו אינו קשור לשבועות כלל. ומדוע?

הביכורים - אחרית כראשית

הרב צבי שורץ
הביכורים נקראים ראשית "ראשית ביכורי אדמתך תביא אל בית ה' א‑להיך" ומן המצוות התלויות בארץ הם המצוה הראשונה. בתחילת הכניסה לארץ ישנה הזדמנות להתחיל לבנות עולם חדש ו"בראשיתי", שיש בו מן הניחוח של אחרית הימים.

ביכורי ענבים לאחר חנוכה

הרב אברהם סוחובולסקי
ישנם זנים שמשך הבשלתם או עמידתם על הגפן מבלי להירקב הוא ארוך יותר. לכן יבול הענבים המתחיל בסיוון, יכול להסתיים בחודשים שבט- אדר. במהרה יבנה בית המקדש, ויש לברר מה דינם של זנים אלו לעניין מצוות הבאת ביכורים.