חשוון

ברכת הגשמים

הרה"ג משה צבי נריה זצ"ל
מה מברכים על הגשמים? הגמרא שואלת על הסתירה שבמשנה נאמר שמברכים על הגשמים הטוב והמטיב, ובברייתא נאמר מודים אנחנו לך. על כך נביא מספר תירוצים.

מרחשוון – לייחודו של חודש חסר ייחוד

הרב צבי שורץ
מרחשוון - לכאורה חודש חסר חשיבות, אין חגים, אין אירועים מיוחדים, אבל למרות השגרה הרבה בחודש אפשר למצוא בו משהו אחר- המאמר פורש נקודות ייחודיות המתרחשות דווקא בחודש זה

על הגשמים ועל הניסים

הרב גבריאל קדוש
מעניין שכאשר הגמ' רוצה לבטא את ההבדל בין דורות ראשונים שהתרחשו להם ניסים ולבין דורותינו שאין לנו ניסים מביאה דווקא את הדוגמא של הורדת גשמים

הרואה קשת

הרב אברהם סוחובולסקי
במאמר זה ננסה להבהיר מהו מראה הקשת שחז"ל תיקנו עליה ברכה, ומה הנפקא מינה בין המראות השונים. מה משמעות האיסור להסתכל בה, והאם ראוי לספר לאדם אחר שראינו אותה, כדי שאף הוא יזכה לברך עליה.

"והריקותי לכם ברכה עד בלי די"

הרב יואל פרידמן
בעוון ביטול תרומות ומעשרות שמים נעצרים מלהוריד טל ומטר... ואם נותנין - מתברכין, שנאמר: "הביאו את כל המעשר אל בית האוצר... ובחנוני נא בזאת... אם לא אפתח לכם את ארובות השמים, והריקותי לכם ברכה עד בלי די"

'התנהלות משק המים במדינה', או עבודת ה'?

רבני מכון התורה והארץ
למצוקת המחסור בגשם יש מטרה, התפלת מי ים וחיפוש פתרונות טכנולוגיים לצמצום צריכת המים הביתית והתעשייתית, לא יכולה לבוא במקום תפילה וקרבת אלוקים

בקשת הגשמים בארץ-ישראל ובחוצה לארץ – בהלכה ובאגדה

הרב אהוד אחיטוב
על ההשפעה שיש בברכת הגשמים של עם ישראל בא"י על כלל העולם, על הבדלי המנהגים בקריאת ברכת הגשמים בקהילות ישראל בעבר וכיצד צריך לנהוג אם לא קראו "ותן טל ומטר לברכה" - הלכה למעשה

מים - אוצרות של חיים

הרב צבי שורץ
מים הם יסוד הבריאה. עוד לפני בריאת האור כבר היו מים ואף השמים נבראו ביום השני מהבדלת המים העליונים מהמים התחתונים. המים הם גם יסוד החיים...

שלושה מפתחות

הרב עוזי קלכהיים
"אמר רבי יוחנן: ג' מפתחות בידו של הקב"ה שלא נמסרו ביד שליח, ואלו הן: מפתח של גשמים, ומפתח של חיה, ומפתח של תחית המתים."

מתקני התפלת מים - האם אנו שולטים במצב?

אג' מרדכי שומרון
כיום ישנה לעיתים תחושה ש"אנו שולטים במצב" בעקבות המתקנים הרבים להשבת קולחים לשימוש חקלאי ובראשם השפד"ן אשר מימיו מרווים שדות רבים בנגב הצפוני. כיצד מתיישב הדבר עם תפילת הגשם- האם היא שייכת רק לימים עברו ?

שאלת גשמים לתייר

הרב יגאל הדאיה
מה דינו של יהודי ארץ ישראלי השוהה לתקופה קצרה בחו"ל, האם יקדים לשאול גשמים כמנהג א"י או שימתין עד לזמנם של בני חו"ל?

תחילת זמן שאילת גשמים בארץ-ישראל לאחר שנת בצורת

הרב אברהם סוחובולסקי
בשנים האחרונות כמות המשקעים קטנה ויש קיצוץ גדול במכסות המים לחקלאות. נשאלת השאלה: במידה והקדמת הממטרים מועילה לגידולים ולחקלאות, האם מותר להקדים בשאילת גשמים "ותן טל ומטר לברכה" קודם ל-ז' מרחשוון?

גשם – בין ארץ לשמים

הרב גבריאל קדוש
האם התפלת מי ים תחליף את התפילה? ומה יהיה עם הערכים הרוחניים שירידת גשמים מבטאת?

למטר השמים תשתה מים

הרה"ג יעקב אריאל
ואכלת ושבעת וברכת - מכאן לברכת המזון מן התורה. על פי פשוטו של מקרא אין הכרח לפרש את המלה "וברכת" כמצות עשה, כיצד למדו מכאן חז"ל מצוה לברך על המזון? ומה ענין ארץ-ישראל אצל מזון שגדל כולו ונאכל בחו"ל?

הצורך בגשם בעידן התפלת מי ים

הרב גבריאל קדוש
לעתים נדמה כי עם התפתחות השיטות הטכנולוגיות להפקת מים לשתיה ולשאר השימושים, קטנה באופן משמעותי התלות בגשם. מהי נחיצותו של הגשם בעידן המודרני?