ארץ ישראל

מצות ישוב ארץ ישראל בזמן הזה וחובת העליה לארץ ישראל

הרה"ג שלמה גורן זצ"ל
שקולה מצות ישוב א"י כנגד כל המצוות שבתורה

על העיר עזה: מפני שהיא עזה

הרב אופיר כהן

"...עזה - והיא מארץ-ישראל..." (רש"י, שבת קמה ע"ב). אף כי לנו המקום, כח מיוחד יש בו, שהצליח להדוף את כיבושינו. ונהייתה עזה לסמל - מקור הכח, של האוייב הבלתי מנוצח של עם-ישראל.

פרי העץ ופרי האדמה בארץ ישראל

הרב בניהו ברונר
תחילה נראה בקצרה את המעמד המיוחד של העץ ופרותיו בתורה ובדברי חז"ל, ומעמדם המיוחד של פירות העץ הגדלים בארץ ישראל

ונטעתים על אדמתם

הרב דורון ותקין

עם ישראל הוא נטיעה - ''נצר מטעי'' שלם בכל תכונותיו מתחילה. יש בו תכונות של נטיעה עם שורשים עמוקים שגם בזמן ירדתו הוא עולה וצמח בשנית.

האדר"ת והמצוות התלויות בארץ

הרב יהודה הלוי עמיחי
האדר"ת זצ"ל בגאונותו הרבה חיבב במיוחד את המצוות המיוחדות והבלתי שכיחות, כמו כן פיעמה בקרבו אהבת ארץ ישראל חזקה במיוחד. שילוב שניהם עורר אצלו את האהבה למצוות התלויות בארץ.

בשבח יישוב ארץ ישראל

הרב אליהו דוד רבינוביץ תאומים – האדר"ת

מכתב הרב אליהו דוד רבינוביץ' תאומים זצ''ל, בהקדמה לספרו 'יוסף חן' (ח''ב) בשבח יישוב ארץ ישראל

טיול בארץ ישראל

הרב יהודה הלוי עמיחי
רבים מיושבי ארץ ישראל המקיימים מצוות ישוב הארץ כל ימיהם, מטיילים לעת מצוא, והשאלה היא האם יש בטיול בארץ מצוה, רשות או ביטול תורה?

אדמת קודש

הרב יהודה הלוי עמיחי
ולא קאמר אדמת קודש אלא מפני השכינה אשר בו עכשיו, הביטוי 'אדמת קודש' במקרא ובחז"ל.

סקירת ספרות - 'חמשת מיני דגן'

הרב יואל פרידמן
בתנ"ך מוזכרים שלושה מבין חמשת מיני הדגן: חיטה, שעורה וכוסמת, ואילו השיפון ושיבולת השועל מוזכרים בדברי חז"ל. לזיהוי המינים משמעות רבה בתחומי הלכה שונים: בהלכות ברכות, חלה, חדש, כלאיים ועוד.

על התורה ועל העבודה

הרב גבריאל קדוש
כמו בכל תורת הרצי"ה גם במאמר זה יש ערך לשעתו ולדורות. שיטתו הרחבה והמקיפה את כל התורה כולה על כל חלקיה וצדדיה העיוניים והמעשיים-משיבת נפש, מקיפה את הקודש והחול, את התורה והעבודה ועוסקת בציבור וביחיד ובתהליכי הופעת גאולת ישראל על אדמתו.

ישראל - אי של הצלחה

התקשורת לעיתים דוחפת את הציבור להסתכלות פסימית על המציאות. הדו"ח הבא מפרט דווקא את הצמיחה וההישגים של מדינת ישראל ב-68 שנות קיומה - בכלכלה, טכנולוגיה, ועוד.

משנה וארץ: פשפש המעורב בתרומה

יואל יעקובי
כהן שאכל תרומה והרגיש פשפש בתוך פיו – יפלוט את מאכלו, ואין כאן חשש איסור של הפסד תרומה. לפי הרמב"ם הבעיה היא לא איסור האכילה אלא הגועל שמעורר הפשפש. לעומתו, הרשב"א הבין שהאיסור כאן הוא איסור אכילת שקץ. דברי הרשב"א מלמדים דין חשוב בהלכות תערובות. בנוסף נלמד על פשפש המיטה ונבין מהי הייחודיות שלו על פ…

משנה וארץ: כוורת דבורים כקרקע?

יואל יעקובי
פרוזבול אינו נכתב אלא על הקרקע, ומספר טעמים נאמרו לדין זה. אגב דיני פרוזבול הובאו מספר דינים השנויים במחלוקת בין ר' אליעזר לחכמים ושתלויים בשאלה האם כוורת דבורים דינה כקרקע או לא. לאחר הסבר הדינים ננסה בעז"ה להבין מה במבנה הכוורת העתיקה הופך אותה לנחשבת כמחוברת לקרקע ושהרודה ממנה בשבת חייב מן התורה…

משנה וארץ: חרש כבר-דעת

יואל יעקובי
המשנה מגדירה כלל התקף לחלקים רבים בש"ס, לפיהם חרש-אילם נחשב כמי שאין לו דעת. במאמר ננסה בעז"ה לללמוד על החרשות והגורמים לה, על בעיות התקשורת שהיו לחרשים בעבר ושבנוגע אליהם חל שינוי גדול בימינו, ונסקור בקצרה מספר גישות ביחס לחרשים בימינו.

משנה וארץ: שלב ההיתר באכילת זיתים בשביעית – הבאת שליש

יואל יעקובי
חכמים למדו שאין לאכול פירות שביעית אלא כשהגיעו לרמה בה מקובל להשתמש בהם גם בשנים האחרות. לגבי הזיתים מפורטים שלושה שלבים בגידול, כאשר כל שלב מתיר שימוש נוסף בזיתים. השלב השלישי המוזכר במשנה, הבאת שליש, המשמעותי גם לעניין הגעה לעונת המעשרות, אינו מובן על רקע הרצף הכרונולוגי. במאמר נלמד בעז"ה על שלושה…

משנה וארץ: מדרגות בגאיות

יואל יעקובי
משנתנו עוסקת בבניית מדרגות ערב שביעית ובשביעית. לדעת הר"ש מדובר במדרגות היורדות למקום קיבוץ המים, ולדעת הראב"ד ויתכן שגם הרמב"ם במדרגות חקלאיות (=טרסות). המשנה נותנת כללים חשובים בשאלת הכשרת קרקע ערב שביעית ובשביעית עצמה.

משנה וארץ: חריש בערב שביעית

יואל יעקובי
פרקים א וב במסכת שביעית מכילים הלכות רבות הנובעות מדין 'תוספת שביעית'. אחד הדינים המרכזיים הוא הגבלת זמן החריש ערב שביעית. נלמד בעז"ה כי החריש מותר כל עוד הוא לצורך השנה השישית, אך לא כאשר הוא מכין את השדה לשביעית. כמו כן נעסוק בעז"ה בלימוד דין 'תוספת שביעית', שלהלכה אינו נוהג אלא כשבית המקדש קיים.…

משנה וארץ: מיני זרעים בכרם

יואל יעקובי
המשנה מונה שלושה מיני צמחים שמצויין לגביהם כי הם אינם כלאים בכרם. במאמר נסקור בעז"ה אמירה זו, נעמת אותה עם אמירות אחרות, וננסה בעזרת זיהוי המינים האמורים להגדיר כמה כללים בהלכות כלאי הכרם, לפי מספר פרשנויות שונות בדברי המשנה. לסיכום נראה כי הגדרות אלו נותנות לנו כיוונים הלכתיים לבירור כמה סוגיות בהל…

משנה וארץ: הרחקות בכרם

יואל יעקובי
בגפן יחידית יש להרחיק שלושה או שישה טפחים, ואילו בכרם – ארבע אמות. מהי הסיבה לחומרה של כרם? הסבר אחד הוא גודל הכלים המשמשים בעבודת הכרם, מול כלים קטנים יותר בעבודת הגפן, והסבר שני הוא שבגלל חשיבותה של הכרם הצריכו שיעור של רשות, ארבע אמות, כדי לזרוע בצידה. בין שני הסברים אלו ישנו הבדל להלכה: האם כאשר…

משנה וארץ: כלאים בסמיכת חרדל וחריע

יואל יעקובי
משנה זו עוסקת בהיתר ובאיסור של זריעת חרדל או חריע בסמיכות לסוגי גידולים שונים. משום מה המשנה איננה מפרטת מדוע אסור לזרוע חרדל וחריע ליד שדה אך ליד שדה ירקות מותר לזרוע. הר"ש אפילו אומר על המשנה הזו: "וטעמא דהני תנאי לא אתפרש" (וטעם אלו התנאים לא פורש).
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    הבא